Ultrafijn stof en stikstofdioxide: grote gezondheidsrisico’s

KpVV Dashboard duurzame en slimme mobiliteit lees hier het gehele verslag. Hier wordt niet houtrook genoemd, maar houtrook bestaat uit fijnstof en ultra fijnstof. Dus uw kachel is echt niet zo milieu vriendelijk als wordt beweerd.

Belangrijke punten:

Hand naar rechts 2Voor fijnstof is er geen drempelwaarde waaronder geen gezondheidsschade wordt aangericht. Fijnstof is een mix van kleine vaste en vloeibare deeltjes die zijn opgelost in de lucht. Fijnstof bestaat onder andere uit zuren, organische chemicaliën, metalen, en bodem- en stofdeeltjes. Fijnstof levert een verhoogd risico op luchtwegziekten en is onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als kankerverwekkend. De WHO heeft fijnstof geclassificeerd als schadelijk voor de menselijke gezondheid. Studies wijzen uit dat in Nederland jaarlijks duizenden mensen zo’n 10 jaar eerder overlijden door langdurige blootstelling. Terwijl door de normen de concentratie fijnstof in de lucht is afgenomen is het nog maar de vraag in hoeverre dit het geval is voor de zeer schadelijke fractie ultrafijn stof in fijnstof.

 

Stikstofdioxide en fijn stof zijn de belangrijkste luchtvervuilende stoffen, sulfaat_gebonden_aan_roetdie schadelijk zijn voor de volksgezondheid. In het algemeen leidt luchtverontreiniging tot luchtwegklachten, zoals een verminderde longfunctie, chronische bronchitis en astma. Fijn stof kan hart- en ademhalingsproblemen veroorzaken. Mensen, die lijden aan astma, andere luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten zullen sneller klachten krijgen bij blootstelling aan PM10. NO2 is in hoge concentratie een schadelijke stof, maar wordt met name gebruikt als indicator voor het mengsel van schadelijke componenten uitgestoten door wegverkeer. Daarnaast is NO2 ook een verantwoordelijk voor de vorming van ozon op leefniveau en speelt het een rol bij de vorming van fijn stof.   Jaarlijks sterven door kortdurende blootstelling aan fijn stof ongeveer 3.000 personen in Nederland vroegtijdig. Naar schatting sterven 12.000 tot 24.000 mensen 10 jaar eerder door langdurige blootstelling (RIVM 2005 CE Delft 2005 en Factsheet Astmafonds). Het aantal slachtoffers van ziekte als gevolg van (kortdurende of langdurige) blootstelling aan luchtverontreiniging betreft een veelvoud van het aantal sterfgevallen. De WHO geeft aan dat er geen ondergrens is voor de concentratie waarbij fijn stof niet schadelijk is voor de gezondheid. Ondanks dat normen worden gehaald, blijft het dus van belang om fijn stof zoveel mogelijk te reduceren.