Gemeentebeleid over snoeihout verbranden

lekker stoken hh


Niet alleen snoeihout verdwijnt in de vuurkorven ook al het afval gaat er zonder probleem in. Zie als extra voorbeeld uitzending 1VanDaaG (klik op plaatje)
Hier een globaal overzicht van het snoeihoutverbranding beleid van enkele gemeentes. Zo ziet u hoe elke gemeente er anders mee omgaat. Omdat ook de rook door snoeiverbranding schadelijk is voor de volksgezondheid zou er gewoon een landelijk beleid gevoerd moeten worden. Niet verbranden maar composteren. Bij sommige gemeentes mag geen rooihout verbrand worden of er zijn strenge regels, maar er zijn geen regels voor een vuurkof, terrashaard en koken op hout.
Krommer kunnen we het niet maken.

 Overzicht van en aantal gemeentes; 

BRON Gemeente Achtkarspelen 

Snoeihout verbranden mag in de gemeente Achtkarspelen als u zich houdt aan een aantal algemene voorschriften en als het verbranden buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Ook moet u in het bezit zijn van een geldige ontheffing van de gemeente. De precieze voorschriften vindt u in het meldingsformulier onder ‘Documenten’.
Snoeihout verbranden 1 april – 15 juli verboden!

Op 1 april begint het officiële broedseizoen. Tijdens het broedseizoen mag er geen snoeihout worden verbrand omdat er een grote kans is dat vogels inmiddels nesten in de bulten hout hebben gemaakt of dat andere dieren er een onderkomen in hebben gevonden.

Het is in de Flora- en faunawet verboden om nesten en dergelijke te vernielen of te verstoren. Het broedseizoen duurt tot 15 juli. Vanaf die datum mag er weer snoeihout worden verbrand.

BRON Gemeente Aalten

Samenvatting

Het is verboden om afval te verbranden. Er kan een ontheffing van dit verbod worden aangevraagd.
Bij drie soorten aanvragen kan er een ontheffing worden verleend van het verbod. Een ontheffing is alleen mogelijk voor het verbranden van snoeihout en gerooid hout.
Aan bedrijven wordt geen ontheffing verleend omdat hiervoor andere wetgeving geldt.
Verbranden van gerooid en snoeihout
Voor het verbranden, buiten inrichtingen, van gerooid en snoeihout dat ontstaat bij onderhoud van het landschap kan een ontheffing worden aangevraagd. Voor verbranding van afval binnen de bebouwde kom wordt geen ontheffing afgegeven.

Het verbranden van afval is geen nuttige toepassing. Het moet daarom niet vanzelfsprekend zijn dat er altijd een ontheffing voor het verbranden wordt afgegeven. Daarnaast zijn er ook andere verwerkingsmethoden, zoals versnipperen, opslag in houtrillen of afvoer naar verbrandingsinstallaties met terugwinning van energie.

Inwoners van de gemeente Aalten kunnen tegen betaling grof tuinafval aan te bieden bij de afvalbrengstations Aalbers en Rouwmaat. Op dit moment wordt onderzocht of een gratis brengvoorziening of inzamelronde voor dit afval kan worden georganiseerd.

BRON Gemeente Bronckhorts

Voer groenafval voorkeur af naar een biomassa-energiecentrale of composteerinrichting. Voor de verbranding van groenafval krijgt u een ontheffing indien het gaat om:
ter voorkoming van het verwaarlozen landschappelijke elementen in het buitengebied vanwege hoge afvoer- en verwerkingskosten. De ontheffing wordt verleend voor het verbranden van maximaal 50 m3. Het snoeihout mag worden verbrand in de periode 1 november tot 15 maart.
de bestrijding van besmettelijke ziekten. De ontheffing wordt alleen aan kwekerijen verleend voor een periode van 14 dagen.
een paasvuur. Voor paasvuren kan een ontheffing worden verleend op één bepaalde dag in de periode na 19.00 uur. Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

De ontheffing voor het verbranden van snoeihout is niet nodig voor vuurkorven of voor kampvuren waarbij ongeveer 1 m3 hout wordt verbrand.

BRON Gemeente Culemborg

Voor het verbranden van afvalstoffen buiten bedrijven geldt een enigszins terughoudend ontheffingenbeleid. In bepaalde gevallen kan het college van B&W ontheffing verlenen voor het verbranden van resthout.
Door het college van B&W kan ontheffing worden verleend voor het verbranden van:
gerooid hout, met uitzondering van stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm;
snoeihout dat ontstaat bij het onderhoud van karakteristieke landschapselementen (knotwilgen) en erfbeplanting als er geen alternatieven beschikbaar zijn zoals opstapelen van houtwallen, versnipperen of verklepelen;
Er wordt dus géén ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout van particulieren (geldt wel voor rooihout) en nagenoeg al het snoeihout afkomstig van fruittelers en boomkwekers.

 BRON Gemeente Dalfsen

In de gemeente Dalfsen gelden sinds 1 januari 2012 nieuwe beleidsregels voor het verbranden van afval in het buitengebied. Kort samengevat mag in de hele gemeente géén afval worden verbrand. Een uitzondering geldt voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied.
In de Wet milieubeheer is onder meer bepaald, dat snoeihout alleen mag worden verbrand als de gemeente hiervoor apart beleid heeft. In Dalfsen is ervoor gekozen om in een aantal situaties ontheffing te verlenen voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied.
Ontheffingen zijn mogelijk voor particulieren als het gaat om door ziekte aangetast hout en voor maatschappelijke organisaties als het gaat om paasvuren. Voor paasvuren is naast een ontheffing ook een evenementenvergunning nodig.

BRON Gemeente Doetinchem 

Voor het verbranden van snoeihout is vaak geen ontheffing meer nodig. Een melding aan de gemeente is voldoende. Wel moet worden voldoen aan algemene voorwaarden. Snoeihout mag onder voorschriften worden verbrand. Onder snoeihout verstaan wij: hout afkomstig van landschappelijk onderhoud. Onder landschappelijk onderhoud verstaan wij: onderhoud aan struiken, hagen en bomen die geen onderdeel uitmaken van tuinen. De meldingsplicht geldt alleen voor particulieren in het buitengebied. Paasvuren en kampvuren (o.a. bij scouting) blijven ontheffingsplichtig.

BRON Gemeente Elburg

Het is in de gemeente Elburg verboden om afvalstoffen te verbranden. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer en in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Elburg. Het verbod is ingesteld om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk tegen te gaan. Het is echter mogelijk om op dit verbod een ontheffing aan te vragen voor het verbranden van snoeihout dat vrijkomt bij ziektebestrijding, onderhoud en instandhouding van waardevolle cultuurlandschappen als aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Zie de voorwaarden.

BRON Gemeente Hof van Twente

Gerooid hout en gesnoeid hout afkomstig van landschapsonderhoud

Veel mensen hebben de gewoonte om groenafval te verbranden. De gemeente ziet dat liever niet omdat er betere alternatieven zijn om van het afval af te komen. Afval versnipperen of composteren is bijvoorbeeld niet belastend voor het milieu en geeft geen brandgevaar. Tot 2 m3 groenafval kunt u gratis afgeven bij het afvalbrengpunt Hof van Twente in Goor.

De gemeente kan ontheffing verlenen van het stookverbod voor gerooid gesnoeid hout dat vrijkomt bij het landschapsonderhoud. Een brandstapel mag maximaal 30 m3 groot zijn (ook maximaal 30 m3 per jaar) en het gerooid en gesnoeid hout moet afkomstig zijn van het eigen perceel.

Het verbod is niet van toepassing op:

• Verlichting door kaarsen, fakkels en dergelijke;
• terrashaarden en vuurkorven;
• vuur voor koken, bakken en braden.

BRON Gemeente Peel en Maas

U mag geen vuur stoken in de openlucht. U kunt een ontheffing aanvragen voor de verbranding van snoeihout. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, wanneer dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan een rookverbod gelden tijdens een periode van droogte.

BRON Gemeente Monfoort

Voordat u snoeihout gaat verbranden moet u in het bezit zijn van een ontheffing. Deze ontheffing moet u op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar (politie, brandweer of gemeente) kunnen tonen.

BRON Gemeente Nederweert

Stoken snoeihout
Als u snoeihout van erfbeplanting of andere kleine landschapselementen wilt verbranden, heeft u voortaan geen individuele ontheffing meer nodig. Ook voor St. Maartensvuren geldt deze verplichting niet meer. En daardoor hoeft u ook geen legeskosten meer te betalen.

 

BRON Gemeente Rheden 

Nee, snoeihout mag in principe niet worden verbrand. U kunt dit groenafval in een Green Bag aanbieden aan Sita of zelf composteren. Voor enkele uitzonderingsgevallen kan de gemeente voor het verbranden van snoeihout een ontheffing geven. Het moet dan gaan om ziek hout, snoeihout afkomstig van landschappelijk waardevolle elementen als bijvoorbeeld boomwallen, een kampvuur van de Scouting of een feestvuur met een duidelijke sociale, culturele of maatschappelijke meerwaarde.

BRON Gemeente Raalte

Snoeihoutverbranding
Het verbranden van snoeihout is verboden. Wilt u toch een vuur aansteken dan moet u in de periode van 1 oktober tot 30 april een ontheffing (op grond van de Wet milieubeheer/Algemeen Plaatselijke Verordening/beleidsregels snoeihoutverbranding) aanvragen en het daadwerkelijke branden melden.

BRON Gemeente Schijndel 

De algemene ontheffing geldt alleen voor het buitengebied. Wanneer u snoeihout gaat verbranden moet u wel rekening houden met de voorwaarden die aan de algemene ontheffing zijn verbonden. Op de naleving van deze voorwaarden wordt intensief gecontroleerd door gemeente en politie.
De voorwaarden luiden als volgt:
De ontheffing geldt alleen voor het verbranden van snoeihout. Andere afvalstoffen mogen niet verbrand worden
Het verbranden van snoeihout is uitsluitend toegestaan in het buitengebied van Schijndel. Binnen de bebouwde kom mag geen snoeihout verbrand worden
Het is het niet toegestaan snoeihout te verbranden op zondagen en algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode
Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur, en moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur
Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) auto-banden, (stook)olie en dergelijke
Gedurende het branden moet op het perceel continu toezicht gehouden worden door één of meerdere volwassen personen
Voorkomen moet worden dat door rookvorming het verkeer op openbare wegen wordt gehinderd of in gevaar gebracht
Voorkomen moet worden dat door rookvorming overlast wordt veroorzaakt bij woningen van derden
Het verbranden van snoeihout moet op zodanige afstand van huizen of andere (bij)gebouwen geschieden, dat dit geen brandgevaar kan opleveren voor de betreffende gebouwen
Het vuur mag slechts worden aangestookt bij ten hoogste windkracht 4 op de schaal van Beaufort
Het is verboden snoeihout te verbranden indien een waarschuwingsfase in verband met een verhoogde luchtverontreiniging van kracht is.

BRON Gemeente Stichtse Vecht (Utrecht)

Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niét als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar voor de omgeving opleveren.
Voorschriften

De gemeente kan ontheffing verlenen van het verbod. Meestal moet u zich dan aan een aantal voorschriften houden. Zo kan de gemeente bepalen dat u een minimumafstand tot gebouwen of een bos moet aanhouden. Ook kan de gemeente aangeven welke materialen u voor het stoken van het vuur mag gebruiken.
Ontheffing weigeren

De gemeente weigert de ontheffing om de volgende redenen:
om de openbare orde en veiligheid te garanderen
om de woon- en leefomgeving te beschermen
om de flora en fauna te beschermen
om hinder te voorkomen

 BRON Gemeente Tiel

Voor het verbranden van afvalstoffen buiten bedrijven geldt een enigszins terughoudend ontheffingenbeleid. In bepaalde gevallen kan het college van B&W ontheffing verlenen voor het verbranden van resthout.

Door het college van B&W kan ontheffing worden verleend voor het verbranden van:
gerooid hout, met uitzondering van stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm;
snoeihout dat ontstaat bij het onderhoud van karakteristieke landschapselementen (knotwilgen) en erfbeplanting als er geen alternatieven beschikbaar zijn zoals opstapelen van houtwallen, versnipperen of verklepelen;
besmettelijk ziek hout.

Er wordt dus géén ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout van particulieren (geldt wel voor rooihout) en nagenoeg al het snoeihout afkomstig van fruittelers en boomkwekers.

BRON Gemeente Veghel

In de gemeente Veghel is een algemene stookontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout voor de maanden maart en/of november. Dit houdt in dat er geen stookontheffing meer aangevraagd hoeft te worden, maar dat er onder bepaalde voorwaarden snoeihout gestookt mag worden.

 BRON Gemeente Westvoorne

Wilt u een paas- of vreugdevuur maken of snoeiafval verbranden op uw terrein, dan heeft u een ontheffing nodig.
De ontheffing bevat meestal een aantal voorschriften, bijvoorbeeld een minimumafstand tot gebouwen of een bos, of de materialen die u mag verbranden.
Gronden om de ontheffing te weigeren zijn:
Bescherming van het milieu
Het belang van de openbare orde en veiligheid
Bescherming van de woon- en leefomgeving
Bescherming van de flora en fauna
Voorkomen van hinder

BRON Gemeente Zevenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2012 besloten om de bestaande regels voor het verbranden van snoeihout te wijzigen. De gewijzigde regeling treedt per 1 november 2012 in werking.
Het gewijzigde beleid biedt de mogelijkheid om in sommige gevallen een doorlopende stookontheffing te verlenen zodat langer dan twee aaneengesloten dagen snoeihout verbrand mag worden. Hierbij gaat het vooral om het onderhoud van landgoederen of grote agrarische percelen met meer dan één kilometer aan karakteristieke landschapselementen.

Om te voorkomen dat uw aanvraag wordt afgewezen, wijzen wij u op de voorschriften die van toepassing zijn op het mogen verbranden van uw snoeihout. Denk hierbij vooral aan de afstanden tot de stookplaats en de periode waarin gestookt mag worden.

U mag snoeihout nog steeds alleen verbranden in de periode van 1 november tot 1 april, als daarvoor een ontheffing is afgegeven. Vraag deze ontheffing minimaal 8 weken voor de beoogde stookdatum aan bij het team Vergunningen. Bij de aanvraag moet ook een situatietekening worden ingeleverd.

Mocht uw stookplaats ondanks het gewijzigde beleid niet voldoen aan de gestelde voorschriften, denk dan ook eens aan een alternatieve manier om van uw snoeiafval af te komen. U kunt het bijvoorbeeld aanbieden bij ons aanbiedstation waar het op een milieuneutrale manier verwerkt wordt.

Samenvatting;

Er is geen eenzijdig beleid wat afval, snoeihout verbranden.
Dan geen vergunning dan weer wel een ontheffing.
In het buitengebied mag het doorgaans wel en meestal met vergunning.
Kromme is dat vuurkorven, tuinhaarden, houtkachels buiten deze regels vallen.
Daar zijn geen duidelijke regels voor. Je stookt maar een end weg simpel gezegd.
Terwijl iedereen weet dat er van alles wordt gestookt wat kan branden.

Houtrook.nl vindt dat dit in een stookwet moet komen.

  1. Stoken van kampvuurtjes bij scouting of vakantiehuizen is toegestaan.
  2. Open haarden en houtkachels alleen in het buitengebied met goedgekeurd hout uit de winkel en niet uit het bos bij Staatsbosbeheer.
  3. Geen vuurkorven, houtkachels of ander houtgestookte toestellen in woonwijken.
  4. Stookbewijs of stookcursus
  5. Alleen goede kachels en geen bouwmarkt kachels die zeer milieu onvriendelijk zijn.
    Een “goede” houtkachel kost al snel een paar duizend euro.
  6. Milieu belasting op houtgestookte apparaten. De vervuiler betaalt.
  7. Snoeihout altijd naar de gemeentewerf voor compost (Gemeente Almere)p1040316-ik-vuurtje-stoken