Houtrook bevat vele gevaarlijke stoffen:

Nijkerk schandaal

What’s in Wood Smoke?

What’s in Wood Smoke?Bron

Wood smoke contains over 100 different chemicals and compounds, including dioxin, as well as lead, cadmium and arsenic.

Below is a partial list: *+carbon monoxide, methane, VOCs (C2-C7), *aldehydes, +formaldehyde, *+acrolein, +propionaldehyde, butyl aldehyde, +acetaldehyde, furfural, substituted furans, +benzene, +alkyl benzenes, +toluene, acetic acid, formic acid, *nitrogen oxides (NO, NO2), *sulfur dioxide, +methyl chloride, +naphthalene, +substituted naphthalenes, oxygenated monoaromatics, guaiacol (and derivatives), *+phenol (and derivatives), syringol (and derivatives), +catechol (and derivatives), *+particulate organic carbon, oxygenated polycyclicaromatichydrocarbons, +PAHs: fl uorene, phenanthrene, +anthracene, methylanthracenes, +fl uoranthene,*+pyrene, +benzo(a)anthracene, +chryene, +benzofl uoranthenes, +benzo(e)pyrene,*+benzo(a)pyrene, *perylene, +ideno(1,2,3-cd)pyrene, *benz(ghi)perylene, *coronene,+dibenzo(a,h)pyrene, retene, dibenz(a,h)anthracene, trace elements: Na, Mg,Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, V, +Cr, +Mn, Fe, +Ni, Cu, Zn, Br, +Pb; particulate elemental carbon,normal alkanes (C24-C30), cyclic di-and triter-penoids, dehydroabietic acid, isopimaric acid,lupenone, friedelin, +chlorinated dioxins.

‘ATSDR is The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), based in Atlanta, Georgia, is a federal public health agency of the U.S. Department of Health and Human Services.’

RIVM houtrook sigaretten RIVM houtrook sigaretten2

 

 

woodpart

Dit komt in uw longen

Er zijn personen die denken dat bij de verbranding van hout geen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, omdat hout een natuurproduct
is. Dat is onjuist. Zoals bij alle vormen van verbranding, komen er bij
houtverbranding veel voor de gezondheid schadelijke  stoffen vrij. Deze stoffen zijn niet minder schadelijk voor de gezondheid dan de stoffen die vrijkomen bij de
verbranding van andere materialen zoals diesel.

 

gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffen

Dit nieuwe pictogram wordt gebruikt voor de gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffen en mengsels.

 

kankerverwekkendDit nieuwe pictogram wordt gebruikt voor gezondheidsgevaren van stoffen en mengsels die (verdacht) kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor de voortplanting (reprotoxisch) zijn.

Bestanddelen houtrook
Houtrook bestaat uit een mengsel van veel verschillende stoffen. Het gaat
naast CO2 en water om een complexe mix van gassen en deeltjes, zoals:

 • het kankerverwekkende fijnstof (waaronder ultrafijn stof PM2.5);
 • anorganische gassen (onder andere koolmonoxide, stikstofoxiden);
 • vluchtige organische stoffen (onder andere benzeen, styreen,
  1,3-butadieen, n-hexaan);
 • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, waaronder
  benzo(a)pyreen);
 • aldehyden, fenolen en quinonen (zoals respectievelijk formaldehyde,
  cresol en hydroquinone);
 • organische zuren (onder andere azijnzuur).
  Dit is slechts een greep uit de verscheidenheid aan stoffen die vrij kunnen
  komen bij houtverbranding. Een meer uitgebreide lijst is te vinden in de
  literatuurstudie van Naeher (Naeher et al., 2007).
 1. kankerverwekkendUltra fijnstof. Bron TNO  Het huidige beleid is gericht op het verlagen van fijnstof (PM2.5 en PM10) Fijnstof is schadelijker voor de gezondheid dan gedacht, concludeert TNO. De huidige normen voor fijnstof zeggen niets over het gehalte aan ultrafijn stof in de buitenlucht, aldus de onderzoekers. De meeste deeltjes die auto’s uitstoten zijn ultrafijnstof. Dat zijn voornamelijk roetdeeltjes kleiner dan 0.1 micrometer. Ultrafijnstof levert nauwelijks een bijdrage aan het totale gewicht aan fijnstof, en valt dus vaak buiten de meetresulaten. Terwijl (inter)nationaal onderzoek laat zien dat deze deeltjes diep kunnen doordringen in de longen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. De huidige PM2.5 en PM10 normen, gebaseerd op massa voor fijnstof, bieden geen bescherming tegen de schadelijke effecten van ultrafijn stof.
 2. kankerverwekkendBenzeen Bron:  DCMR Milieu Rijnmond
  Het uitgangspunt van de GGD Rotterdam-Rijnmond is dat blootstelling aan benzeen zoveel mogelijk voorkomen moet worden, omdat de stof kanker (leukemie) kan veroorzaken. Of je een gezondheidsrisico loopt, hangt echter wel af van de hoogte van de concentratie benzeen in de lucht die je inademt en de blootstellingsduur. Hoe hoger de concentratie en hoe langer de blootstellingsduur, hoe groter de kans is op het krijgen van kanker. De “Toelaatbare Concentratie in de Lucht” (TCL) voor benzeen is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vastgesteld op 20 microgram/m3. Wanneer de algemene bevolking levenslang aan deze waarde wordt blootgesteld, is de kans op het krijgen van kanker door benzeen 1 op de 10.000. Bij een benzeenconcentratie hoger dan 20 microgram/m3 hoeft er geen gezondheidsrisico te zijn, wanneer de blootstellingsduur kort is. Slechts bij zeer hoge concentraties van meer dan 100.000 microgram/m3 kan een kortdurende blootstelling effecten op de gezondheid hebben zoals vermoeidheid, hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid of in ernstige gevallen bewusteloosheid.
 3. gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffenStyreen Bron: www.gevaarlijkestoffen.net                                                                    Styreen is een toxisch (giftig) gas en heeft invloed op het centrale zenuwstelsel. Symptomen bij inademing zijn duizeligheid, slaperigheid, hoofdpijn, misselijkheid en zwakte. Contact met huid of ogen geeft roodheid en pijn, inslikken veroorzaakt buikpijn. Draag bij het werken met styreen passende beschermingsmiddelen en kleding. Zorg voor voldoende ventilatie, niet eten, drinken of roken tijdens het werk en voor het eten de handen wassen. Toxische effecten veroorzaakt door styreen zijn nier- en leverschade, longoedeem en hartritmestoornissen.
 4. kankerverwekkend
  1,3-butadieen Bron;                                                                          Toxicologische (giftige stoffen) informatie

  Acute giftigheid : Kan kanker veroorzaken.-
 5. gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffenn-hexaan Bron  www.gasmeting.nl                                                                              Gezondheidsrisico’s
  De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de dampen en door inslikken. Een voor de gezondheid schadelijke verontreiniging van de lucht, zal snel worden bereikt bij verdamping van deze stof bij 20°C.
  Symptomen
  Inademen: Duizeligheid, slaperigheid, sufheid, hoofdpijn, misselijkheid, zwakte en bewusteloosheid.
  Huid: Droge huid, roodheid en pijn.
  Ogen: Roodheid en pijn.
 6. kankerverwekkendbenzo(a)pyreen   Bron  www.compendiumvoordeleefomgeving.nl                            Effecten
  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vormen een groep van enige honderden organische verbindingen. De PAK-componenten verschillen sterk in hun fysisch-chemische eigenschappen en in hun risico’s voor mens en ecosystemen. Aan een aantal componenten worden kankerverwekkende eigenschappen op de mens toegeschreven. Benzo[a]pyreen is een PAK en heeft een belangrijk aandeel in de kankerverwekkende eigenschappen van PAK in de buitenlucht.-
 7. kankerverwekkendPAK’s  Bron www.milieu-en-gezondheid.be                                                                                                                   Welke effecten hebben PAK’s op de gezondheid?
  PAK’s stapelen zich niet op in het lichaam en zijn op zich niet giftig. Wel worden ze vrij snel omgevormd tot schadelijke metabolieten. Deze afbraakproducten zijn zeer reactief en kunnen een verbinding aangaan met verschillende stoffen en cellen in ons lichaam.
  • Kankerverwekkend. Metabolieten van PAK’s kunnen in het menselijk lichaam een reactie aangaan met het DNA en daardoor kankerverwekkend zijn. PAK’s worden vooral in verband gebracht met long-, blaas- en huidkanker. De meest giftige soorten PAK’s, namelijk benzo[a]pyreen en benzo[a]anthraceen zijn door IARC (International Agency for Research on Cancer) geklasseerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens’ (klasse 2A). Bij mengsels is het effect mogelijk groter dan bij aparte componenten.
  • Hormoonverstoring. Metabolieten van PAK’s kunnen in het menselijk lichaam reageren met receptoren die normaal gezien de werking van de hormonen regelen. Daardoor kunnen ze een receptor blokkeren zodat de hormonen te weinig werken of ze kunnen een recepter juist onnodig gaan stimuleren waardoor er te veel werking is. Deze hormoonverstorende effecten kunnen vooral de vruchtbaarheid ontregelen.
  • Afweersysteem. Metabolieten van PAK’s kunnen in het menselijk lichaam reageren met afweersysteem. Dit kan leiden tot een verminderde weerstand tegen infecties.
 8. kankerverwekkendaldehyden   Bron  www.kennislink.nl/                                                                                                            Een zeer bekende aldehyde is de stof butadieen die onder andere voorkomt in sigarettenrook. Net als andere aldehyden beschadigt butadieen de bloedvaten. Dit gebeurt al bij een concentratie die veel lager is dan de hoeveelheid die nodig is om bijvoorbeeld kanker te veroorzaken. Roken beschadigt mitochondriaal DNA in je aorta. Stoppen met roken heeft na jarenlange blootstelling voor het hart weinig zin. Bhatnagar: “Na stoppen met roken wordt schade in de longen van ratten gerepareerd, maar schade aan de bloedvaten is blijvend.”-
 9. gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffenfenolen  Bron  nl.wikipedia.org/wiki/Fenol                                                                Fenol is giftig bij opname door de mond, bij inhalatie en huidabsorptie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in diverse concentratiekampen duizenden gevangenen vermoord door middel van injecties met fenol. Er is echter ook een nuttige toepassing van fenol: men kan een storende spasme ten gevolge van spasticiteit behandelen door een veel lagere dosis in water opgelost rond een zenuw te injecteren. Hierdoor wordt de zenuw verzwakt of zelfs uitgeschakeld waardoor de storende zenuwprikkels niet bij de spier kunnen aankomen. Dit proces heet fenoliseren van een zenuw.Het corrosieve karakter van fenol is vergelijkbaar met dat van waterstoffluoride.
 10. gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffenformaldehyde Bron   www.mmk.be                                                                             Formaldehyde kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken: irritaties en ontstekingen van de oogslijmvliezen en de bovenste luchtwegen komen vaak voor. Maar formaldehyde kan ook aanleiding geven tot hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, een ongewone dorst bij het ontwaken, concentratie-, slaap- en geheugenstoornissen.
  Andere mogelijke problemen zijn braken, misselijkheid en soms ook diarree.
  Contact met de huid kan ook tot irritatie of ontsteking leiden.Er is ook voldoende wetenschappelijk bewijs dat formaldehyde neuskanker kan veroorzaken.
 11. gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffencresol  Bron PDF                                                                                                        Corrosief, Toxisch (giftig), Schadelijk voor de gezondheid … Met cresol worden 3 verschillende isomeren bedoeld, waarbij een methylgroep en een hydroxylgroep op …
 12. hydroquinone  Schadelijk voor dieren. Bron www.gezondheidsraad.nl

En ROET niet te vergeten………….

Hier een filmpje over houtrook: Wat adem jij deze winter in……….

Smoke from our household woodfires contain many of the same toxic chemicals found in cigarette smoke. However, neigbourhood woodsmoke pollution is more dangerous because unlike cigarette smoke, wood smoke is more widespread and impacts on many, many more people. So, what are you smoking this winter.

Hand naar rechts 2
Houtrook bestaat uit stoffen die schadelijk zijn bij inademen. Stookgedrag is van belang. Vaak wordt er slecht gestookt en komen er meer schadelijke stoffen vrij dan hier wordt vermeld.