Handhaving

Nederlanders klagen niet zo snel. Een openhaardvuur of houthaard is redelijk ingeburgerd. Pas als het heel erg stinkt of als je er ziek van wordt ga je nadenken. En dan nog twijfelen veel mensen om er iets van te zeggen. Toch is het goed om overlast door rook te melden. Sommige gemeenten hebben een meldpunt voor klachten over de woonomgeving. Klachten over rookoverlast van bedrijven kunt U melden bij de provinciale milieuklachtenlijn of bij Uw Milieudienst. Klachten over particulieren kunt U melden bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van Uw gemeente.

Indien u wilt dat de gemeente optreedt tegen de stoker, dan moet u een verzoekschrift indienen. U doet dan een beroep op artikel 7.23 van de Bouwverordening / artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 (hinder); en eventueel tevens op artikel 7.17 eerste lid van het Bouwbesluit 2012 (gezondheid). Omschrijf zo goed mogelijk de hinder en geef de veroorzaker aan. Bedenk wel dat gemeenten niet staan te trappelen om op te treden. Wij raden aan om alleen een verzoek in te dienen bij frequente en duidelijke overlast en/of bij gezondheidsklachten. En natuurlijk nadat u heeft geprobeerd er zelf met de stoker uit te komen. Ook kan u bij de GGD in uw woonplaats terecht voor vragen.

De gemeente is verplicht om te handhaven en kan op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en de paragrafen 5.2 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht “bestuursdwang” toepassen. Dat betekent het opleggen van een (gedeeltelijk) stookverbod; bijvoorbeeld een verbod om te stoken bij bepaalde windrichting en/of windkracht. Dat is een preventieve maatregel, waarvoor “aannemelijk” moet zijn dat er “hinder” is. Dat kan het geval zijn als een houtkachel wordt gebruikt als hoofdverwarming, als de regels voor goed stookgedrag niet worden nageleefd, of als er frequente meldingen zijn van meerdere omwonenden. Bovendien moet de gemeente het belang van de klager(s) afwegen tegen het belang van de stoker(s).

De overheid heeft volgens artikel 3.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht de plicht om de benodigde informatie in te winnen. Het kan zijn dat een gemeente een onafhankelijk onderzoek laat doen. Dat is duur en geeft dan nog vaak geen uitsluitsel. Zo gaan zogenaamde “modelberekeningen” vaak uit van aannames die niet kloppen. Om vast te stellen dat er “hinder” is zou je er eigenlijk regelmatig bij moeten zijn op het moment dat er rook is. En dat is lastig als het nu en dan stinkt; terwijl dat toch veel hinder kan geven (ook omdat permanent de ramen dicht moeten blijven). En gezondheidsklachten kunnen zich ook voordoen zonder dat de gemiddelde luchtkwaliteitsnormen worden overschreden. Zodoende kan het zijn dat u duidelijk overlast heeft, maar dat uw gemeente daar toch niks aan doet.

Als u overlast heeft van houtkachels in de omgeving kunt u dat ook als argument gebruiken om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Er moet omschreven worden in welke situaties hinder aannemelijk is en hoe belangen moeten worden gewogen. Zo is hinder bijvoorbeeld aannemelijk als dagelijks gestookt wordt bij wijze van verwarming. En zo zou bijvoorbeeld het belang van iemand met gezondheidsklachten altijd zwaar moeten wegen. Ook stank kan een reden zijn. Kijk hier op de GGD Flevoland website wat stank kan doen met mensen.