Geen vuiltje aan de lucht….of toch?

Geschreven door een van de gedupeerden door houtrook.

Eerder heb ik over het fenomeen hout stoken al eens geschreven dat er in zijn algemeenheid gesproken sprake is van verkeerde beeldvorming.
Stokers, bestuurders aan wie toezicht en handhaving is toevertrouwd, rechters die zich moeten buigen over geschillen, zijn slechts zelden voldoende op de hoogte van de nadelige effecten van de verbranding van hout op gezondheid en milieu.

het-huwelijk

Toeval wil dat deze man ook in de serie dood ging

De situatie laat zich vergelijken met die in de jaren vijftig in de vorige eeuw rond het roken van tabak.
In wetenschappelijke kring was vlak na de Tweede Wereldoorlog al bekend dat roken kankerverwekkend was, maar het grote publiek wist niets.
Op werkplekken, scholen, in vergaderruimten en zelfs thuis in de nabijheid van kinderen werd er lustig op los gerookt. In de reclame werd roken zelfs als gezond aangeprezen, volstrekte misleiding. De tv serie moeder ik wil bij de revue waar de ene na de andere kankerstok werd gerookt. Dat was toen heel normaal!!

De geschiedenis toont aan dat er met een omslag in denken vaak tientallen jaren gemoeid is.
In wezen is dat veel te lang als u beseft hoeveel onnodige slachtoffers er alleen al door roken en meeroken zijn gevallen, hoeveel gezondheidsschade en ellende had kunnen worden voorkomen.
Daarmee trouwens ook, althans voor een deel, de uit de pan rijzende maatschappelijke kosten voor gezondheidszorg waarvoor we ons tegenwoordig geplaatst zien.

Hetzelfde verhaal nu geldt ook voor het stoken van hout en dan met name in woongebied.
Ook al stookt u niet zelf, u wordt gedwongen mee te roken als u voor uw klachten bij de stoker geen willig oor vindt.

Dan is er toch de gemeente die toezicht houdt en handhaaft zegt u?
Ja, maar als die gemeente, zoals de mijne, (Grootegast) ooit in haar oneindige wijsheid nu heeft besloten om haar inwoners voor een appel en een ei snoeihout te leveren met als argument “een nuttig gebruik”, dan ontstaan er toch problemen.
p1040316-ik-vuurtje-stoken
In mijn ogen gaat het hier om een uiterst beperkte visie, zo gaat men gemakshalve maar voorbij aan ongewenste belangenverstrengeling. En in wezen is er hier sprake van een lokale overheid die (onnodig) vervuilend gedrag in woongebied aanmoedigt. Dat laatste ook nog door het snoeihout tegen een zeer geringe vergoeding (hoe weinig wil men mij niet zeggen) beschikbaar te stellen, terwijl het hier gaat om één van de meest vervuilende brandstoffen, waaraan juist een flink prijskaartje zou moeten hangen.
Maar nee, op dat idee komt men niet, begrijpelijk het is in wezen afval, men wil het hoe dan ook op een gemakkelijke manier kwijt.
Afval zegt u, ja het is materiaal waarvan men zich wil ontdoen, dus redelijkerwijs kan het als zodanig worden gedefinieerd.
Of de rechter er ook zo over denkt? Dat moet nog een keer worden voorgelegd.
Voor gewoon groen afval geldt volgens jurisprudentie die term wel (Wet milieubeheer).
Belangrijk in die zin om de te bepalen of de overheid,  Staatsbosbeheer,  werkvoorzieningsschappen e.d. handelen in strijd met die wet.
Aan de andere kant, een overheid die vervuilend gedrag in woongebied stimuleert, handelt naar mijn mening per definitie in strijd met de geest van de wet, waarvan ze zelf de beschermende regels die voor bedrijven en personen gelden, heeft vastgesteld.
Ik heb het geacht college in onze gemeente er nog op gewezen dat er in Delfzijl een biomassacentrale staat voor de opwekking van elektriciteit, die zich genoodzaakt ziet om hout, jawel u leest het goed, uit het buitenland te importeren.
Daar zou het gemeentelijk snoeihout in ieder geval buiten woongebied en op optimale wijze kunnen worden verbrand en is er tevens sprake van een nuttig gebruik.
Natuurlijk houdt een gemeente met een beperkte en starre visie vast aan haar oorspronkelijk standpunt.
Geen vuiltje aan de lucht, of toch?

U begrijpt misschien inmiddels dat het uiterst belangrijk is om dit soort onzindelijk denken onder de aandacht van de landelijke politiek te brengen.
In dit verband is het ook belangrijk te weten welke andere gemeenten hout leveren aan inwoners, eventueel met vermelding van de vergoeding die daaraan verbonden is.
Dus schroom niet en meldt het aan houtrook.nl!!