De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

http://www.maassluis.nu/politiek/antwoorden-op-vragen-d66-over-houtrook-open-haarden/

De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gezondheidseffecten van houtrook door open haarden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u de brief die u onlangs van het Longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?
Wij hebben geen brief van het Longfonds ontvangen. Op 27 oktober 2015 hebben wij wel informatie en een betoog ontvangen van de stichting Houtrookvrij. Als bijlage bij dit betoog zat een informerende brief van het Longfonds.

2 De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan.
Dit wordt al gedaan. Indien er sprake is van overlast kan er een klacht worden ingediend bij het meldpunt schoon, heel en veilig. Deze klacht komt dan bij bouw- en woningtoezicht die de situatie beoordeelt aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

3 Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat bv. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst.
Zoals u weet kan een lokale overheid geen landelijke wetgeving aanpassen. Het bouwbesluit betreft landelijke wetgeving.

4 Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bv. bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie Iuchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd.
Omdat voor woningen de houtkachel als hoofdverwarming kan fungeren zijn wij nog niet voornemens de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen.

5 Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is.
Het bouwbesluit biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is. Wij zien dan ook geen noodzaak om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten te verzoeken om landelijke wetgeving aan te passen.

6 Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden.
Op de website van de GGD wordt voorlichting gegeven over de gezondheidseffecten van houtrook, hoe je als stoker houtrookoverlast kunt beperken en wat je als gehinderde kunt doen. Daarnaast zijn deze raadsvragen en de antwoorden openbaar en wordt daar door wosmedia actief aandacht aan besteed.

2 Reacties.

 1. Gerda Hellwich

  Beste heer, mevrouw,

  Wat fijn dat D66 zich hier hard voor maakt!

  Ik ben Gerda Hellwich, heb van jongsafaan astma, die met het ouder worden is verergerd. In 2012 is bij mij longkanker geconstateerd, waaraan geopereerd.

  Helaas hebben wij aangaande dit onderwerp een aantal malen in de week erge overlast van de buren vanwege het gegeven dat zij de houtkachel buiten gaan stoken in de tuin, tegen de heg van ons terras aan, dus met de walmrook net onder onze ramen.

  De rook geeft overlast in huis, ondanks dat we alle ramen en raamroosters sluiten, en de stank blijft toch nog 2 dagen in huis hangen. Dit veroorzaakt bij mij enorme benauwdheid, waardoor ik weer extra medicijnen moet innemen.

  Met de buren hier al veel eerder over gesproken, echter er wordt niet naar me geluisterd.

  Het frappante is, dat dezelfde buurman – Paul Steehouwer – nu kandidaat is voor LIJSTTREKKER D66 in Houten!!!

  Zeer bijzonder is, dat een persoon zich zogenaamd in wil zetten voor de politiek, en dus voor de medeburgers, niet bereid is diezelfde medeburgers tegemoet te komen.

  Ik vraag me af, wat hier de hoofdrol speelt:
  Gaat het om jezelf ten dienst te stellen van de burgers?
  Of… gaat het er vooral om zèlf in de belangstelling te staan?

  Zeker is, dat de doelstellingen van D66 niet nageleefd worden, en dat door de toekomstig lijsttrekker, die wij als burger dan moeten geloven op zijn mooie praatjes en blauwe ogen.

  Graag uw reactie. Bij voorbaat dank.

  Met vriendelijke groet,

  Gerda Hellwich.

 2. Interessant. “De landelijke wetgeving biedt voldoende handvatten om in te grijpen indien dit nodig is” en we zijn niet van plan iets te doen overigens, stuur maar klacht als je overlast hebt, dan zullen we in het bouwbestluit opzoeken… dat het wettelijk toegestane overlast is. Next!