Fijnstof metingen houtrook.nl

Ouders zijn terecht vaak bezorgd over het feit dat hun kind wordt blootgesteld aan fijnstof afkomstig van verkeer, bijvoorbeeld direct nabij een schoolgebouw. Slechts zelden staan zij erbij stil dat als het gezellig aanschuift bij de open haard, houtkachel, terrashaard of vuurkorf, het minstens evenzeer en zo niet meer schadelijke stoffen inademt, hetgeen op termijn de oorzaak kan zijn van bijv. longkwalen en verminderde longfunctie en schade aan het DNA.
 

Hand naar rechts 2Conclusie:
Het schort dus nogal aan juiste beeldvorming rond de schadelijkheid van de uitstoot van hout stoken.

Met de informatie op deze site hopen wij hierin verandering te brengen.

Iemand heeft in het kader van een handhavingsprocedure (art 7.22 Bouwbesluit) de effecten van hout stoken op de fijn stof niveaus PM 2,5 rond zijn woning, nabij de gevel gemeten.
Er is gebruik gemaakt van een Dylos DC 1700 fijn stof meter.
Aan de hand van de gedane metingen zijn onderstaande grafieken gemaakt, die inzichtelijk maken hoezeer de schadelijke PM 2,5 niveaus alleen al door hout stoken toenemen.
De metingen zijn in deeltjes per liter, de kwalificaties staan naast de grafieken.

Verder is er met het oog op de wettelijke bepalingen ten aanzien van fijn stof, een tabel met overschrijdingsdagen van PM 10 gemaakt.
Er is een norm voor PM10 en er is een norm voor PM2.5. 
Pm 10 bestaat voor 70 procent uit PM 2,5 en met een vermenigvuldigingsfactor van 1,45 x kan vanuit PM 2,5 PM 10 worden berekend.
De wettelijke norm is uitgedrukt in ug/m3 en niet in deeltjes per liter.

Als referentie bij de tabel het volgende:
Het landelijk etmaalgemiddelde voor PM 10 is 27,5 ug/m3 en voor PM 2,5 is dat 17,5 ug/m3 volgens het Compendium voor de leefomgeving.
U ziet dus dat de gemeten en daarna geconverteerde waarden ver boven het gemiddelde liggen en dus veel te hoog zijn.
Bedenk daarbij ook dat u binnenshuis allerminst beschermd bent tegen het fijn stof van buiten.
In de praktijk lopen de binnenwaarden vaak gemakkelijk op naar 75 procent van die van buiten.

 

Hier de tabel  van meer dan 40 dagen in een periode van 5 maanden, waarin rond de woning de grenswaarde voor pm 10 ( max 35 dagen 50 ug/m3 etmaalgemiddelde) ruim is overschreden. Daarin vermeld, daggemiddelde pm 2,5 in deeltjes per liter, idem in ug/m3, dagpiek pm 2,5 in deeltjes per liter, idem in ug/m3, dagpiek pm 10 in ug/m3 en tenslotte het etmaalgemiddelde pm 10 in ug/m3.

Fijnstof tabel 01

Klik op tabellen voor vergroting.

Fijnstof tabel 02

 

kwalificatie luchtkwaliteit:

  1. groter dan 25000    =   slecht
  2. 20000 – 25000          =   matig
  3. 10000 – 20000          =   acceptabel
  4. 3500   – 10000          =   goed
  5. kleiner dan 3500     =   zeer goed

 De volgende metingen per week.

Week van 7 t/m 13 november 

7 - 13 nov 2012 hoog

Week van 14 t/m 20 november

14 - 20 nov 2012

Week van 21 t/m 27 november 

21 - 27 nov 2012

Week van 16 t/m 22 december 

16 - 22 dec 2012

Week van 13 t/m 19 februari 

13 - 19 feb 2013

Week  van 04 t/m 10 maart 

04 - 10 maart 2013


De volgende metingen per dag.

 

15 november 

15 november 2012 dagmeting

Voorbeeld van een dagverloop, fijn stof meting PM 2,5 op 15 november 2012, nagenoeg windstil, waarbij in de afbeelding zichtbaar wordt dat de houtkachel van de stoker om ca 10.15 h aan gaat en de daaruit voortvloeiende sterke verslechtering van de luchtkwaliteit rond het huis. Hierbij zij opgemerkt dat de luchtkwaliteit binnenshuis evenredig afneemt.

28 december 

28 december 2012

Voorbeeld van een dagverloop, fijn stof meting PM 2,5 op 28 december 2012, vanaf het middaguur krachtige zuidelijke wind, waarbij in de afbeelding zichtbaar wordt dat de houtkachel van de stoker om ca 14.10 h wordt opgestookt en de daaruit voortvloeiende sterke verslechtering van de luchtkwaliteit rond het huis. Hierbij zij opgemerkt dat de luchtkwaliteit binnenshuis evenredig afneemt.

Tussen 15.02 en 16.30 uur was de stoker afwezig, het fijn stof niveau daalt met zijn vertrek en neemt weer toe bij zijn terugkomst.
Verder zij opgemerkt dat zelfs bij windkracht 6 er nog sprake is van een fors fijn stof niveau en van daarmee gepaard gaande stank overlast!!

25 januari 

25 januari 2013

Voorbeeld van een dagverloop, fijn stof meting PM 2,5 op 25 januari 2013,  zwakke zuidelijke wind, waarbij in de afbeelding zichtbaar wordt dat de houtkachel van de stoker om ca 12.00 h wordt opgestookt en de daaruit voortvloeiende sterke verslechtering van de luchtkwaliteit rond het huis. Hierbij zij opgemerkt dat de luchtkwaliteit binnenshuis evenredig afneemt.

Vanaf 12.00 uur is er tevens sprake van forse stankoverlast!!

14 februari 

14 februari 2013 dagmeting

Voorbeeld van een dagverloop, fijn stof meting PM 2,5 op 14 februari 2013, matige zuidelijke wind, waarbij in de afbeelding zichtbaar wordt dat de houtkachel van de stoker om ca 09.30 h aan gaat en de daaruit voortvloeiende sterke verslechtering van de luchtkwaliteit rond het huis. Hierbij zij opgemerkt dat de luchtkwaliteit binnenshuis evenredig afneemt.
Niet (helemaal) in de grafiek zichtbaar, de gemeten waarde bereikt om 09.55 een maximale waarde van ruim 130 duizend deeltjes PM 2,5 per liter!!

16 februari 

16 februari 2013 dagmeting

Voorbeeld van een dagverloop, fijn stof meting PM 2,5 op 16  februari 2013, nagenoeg windstil, waarbij in de afbeelding zichtbaar wordt dat de houtkachel van de stoker om ca 11.00 h aan gaat en de daaruit voortvloeiende sterke verslechtering van de luchtkwaliteit rond het huis. Hierbij zij opgemerkt dat de luchtkwaliteit binnenshuis evenredig afneemt. Rond 14.50 uur vertrek de stoker en rond 15.15 uur keert hij terug, intussen daalt het fijn stof niveau.

18 februari 

18 februari 2013

Voorbeeld van een dagverloop, fijn stof meting PM 2,5 op 18 februari , vrijwel windstil, waarbij in de afbeelding zichtbaar wordt dat de houtkachel van de stoker om ca 10.30 h aan gaat en de daaruit voortvloeiende sterke verslechtering van de luchtkwaliteit rond het huis. Hierbij zij opgemerkt dat de luchtkwaliteit binnenshuis evenredig afneemt. Na 13.30 uur vertrekt de stoker en hij keert 16.25 uur terug. In de tussen liggende periode daalt het fijn stof niveau aanmerkelijk.

Informatie over de gevolgde meetmethode.
De DC 1700 heeft een uitlezing van fijn stof deeltjes in cubic foot.
Met een vermenigvuldigingsfactor van 3,53 kan de uitgelezen waarde eenvoudig worden omgezet naar deeltjes per liter.
Voor de vertaling van deeltjes per liter naar ug/m3 –zoals in de wettelijke norm – is een specifiek op hout rook afgestemde conversiefactor nodig.
De meest aangewezen en beste methode daarvoor is om met de DC 1700 in een hout stook situatie naast een massameetinstrument van een erkend bureau te meten en een vergelijking van waarden te maken.
Omdat het hier echter niet zo zeer om exacte maar meer om indicatieve metingen gaat, kan de conversiefactor ook aan de hand van ervaring en berekening/benadering worden vastgesteld.
Zo geeft de fabrikant voor met sigarettenrook vervuilde lucht een factor 40 op, maar voor andere minder reflecterende fijn stof deeltjes kan die ook 300 zijn.
Hout stook uitstoot kan door de laser van de DC 1700 even goed worden gedetecteerd als sigarettenrook.
Om nu aan de veilige kant te blijven is er voor ruwweg een gemiddelde van deze twee waarden gekozen, te weten 150.
Als u deze factor op zijn beurt weer relateert aan bij de grafieken genoemde kwalificaties, dan betekent dit concreet voor 25000 deeltjes per liter = luchtkwaliteit slecht = circa 50 ug/m3 PM 2,5 hetgeen goed lijkt overeen te komen.
Ook uit een testopzet, waarin met de Dylos naast een gekalibreerde Sidepackmeter de fijn stof niveaus van sigarettenrook, afkomstig uit een door een muur gescheiden naastgelegen appartement is gemeten, valt op te maken dat ca 25000 deeltjes per liter overeenkomt met ongeveer 50ug/m3.

Let wel, deze conversie geldt alleen voor met hout stook uitstoot vervuilde lucht!!
Om praktische redenen zijn de metingen handmatig 8 tot 10 maal per dag over een tijdvak van 15 uur verricht.
Om nu tot het benodigde etmaalgemiddelde te komen zijn de ontbrekende nachtelijke uren in de rekensom ingevuld met het eerder genoemd landelijk gemiddelde voor PM 2,5 van 17,5 ug/m3.
Hoe vervolgens PM 10 kan worden bepaald, is eerder al beschreven (1,45 x PM 2,5 waarde).

Wilt u zelf ook metingen doen?

U vindt een ruime hoeveelheid informatie op de website van de importeur van Dylos, fijnstofmeter.comDC1700