Fijnstof

pop 2_resize
Of wel wat veel artsen vervelend stof noemen is slecht voor de gezondheid (bij mens en dier). Houtrook is fijnstof en al deze fijnstof komt ook in uw woonwijk waar houtkachel(s) aanwezig zijn..

Meer over fijnstof

Onder “fijn stof” verstaan we zwevende deeltjes met een diameter van minder dan 10 μm (0,01 mm) die niet geheel bestaan uit water of ijs. Fijn stof is afkomstig van een verscheidenheid aan bronnen. Om een idee te geven noemen we de belangrijkste:
Primaire verkeersemissies. Dieselmotoren zijn de belangrijkste bron (dieselroet), die echter door het opleggen van steeds strengere EU regels steeds verder wordt teruggedrongen. Ook tweetact motoren zijn een bron van deze emissies.
Smog. Deze ontstaat door inwerking van zonlicht op stikstofoxiden (NOx) en vluchtige koolwaterstoffen, die beide voor een groot deel afkomstig zijn van het verkeer. Reactieproducten zijn ozon (O3), aldehyden en peroxyacyl nitraten (PAN). De laatste twee zijn aanwezig als deeltjes.sulfaat_gebonden_aan_roet
Zogenaamd secundair aerosol dat ontstaat uit reacties tussen gasvormige verontreinigingen. Dit bestaat vrijwel geheel uit ammoniumnitraat (reactie van salpeterzuur met ammoniak) en ammoniumsulfaat. Ammoniak wordt vooral in de lucht gebracht door veeteelt en landbouw; salpeterzuur ontstaat door oxidatie van ammoniak of NOx.
Emissies van industriële verbrandingsprocessen (vliegas). Deze zijn in de EU sterk teruggedrongen door het gebruik van doekenfilters en in Nederland ook door een toegenomen gebruik van aardgas.
Houtrook.
Deze is in Nederland voornamelijk afkomstig van open haarden en houtkachels.

Lees het hele verhaal hier ECN Fijnstof

********************************************************************************************

Wat zijn de effecten van fijnstof op de gezondheid?

Het is bekend dat gezondheidsschade vooral optreedt door de kleinere fractie van de deeltjesgrootteverdeling: de PM2,5. Deze deeltjes dringen het diepst door in de longen en richten de meeste schade aan. Deze fractie wordt ook voor een groter deel door mensen veroorzaakt, vooral door wegverkeer en scheepvaart.website

Het is niet zo duidelijk wat het effect is van de chemische samenstelling op de grootte van de gezondheidsschade. Sommige mensen zijn gevoeliger voor fijnstof dan anderen, maar het is niet op voorhand aan te geven welke mensen schade zullen lijden. Het is wel aannemelijk gemaakt dat bij een hogere blootstellingsconcentratie en bij een grotere gevoeligheid het gezondheidsrisico groter is. Kwetsbare groepen zijn met name ouderen en personen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Fijn_stof2008

De kleine zwevende deeltjes komen bij inademing in de longen terecht. Deeltjes groter dan 10 micrometer (µm) worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies. In de longen treedt schade op, maar het mechanisme waardoor dit gebeurt is niet precies bekend. De hypothese is dat de kleine deeltjes ontstekingsreacties veroorzaken en de zuurstofopname bemoeilijken. Deze ontstekingsreacties, waarbij radicalen vrijkomen, zijn schadelijk voor het hart. Mogelijk zorgt fijnstof er ook voor dat het bloed viskeuzer wordt, waardoor de kans op een hartinfarct toeneemt. Er zijn neurologische effecten van fijnstof gevonden, waardoor bijvoorbeeld de hartspierfunctie negatief kan worden beïnvloed. Ten slotte worden radicalen geassocieerd met vervroegde veroudering. Bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten verergert chronische blootstelling aan fijnstof hun symptomen en het belemmert de ontwikkeling van de longen bij kinderen. De normen voor fijnstof worden in Europa op veel plaatsen overschreden, vooral langs drukke wegen. En in wijken waar open haarden en houtkachels branden. De concentratie van fijnstof is dan heel hoog. U kunt dit merken aan de irritante zwavelachtige brandlucht van houtrook. Fijnstof van houtrook is te meten met een fijnstofmeter. Lees hier meer over.

Studies wijzen uit dat er geen veilige ondergrens is bij blootstelling aan fijnstof: hoe klein de blootstelling ook is, er is een meetbaar schadelijk effect op de gezondheid. De huidige normen zijn derhalve een compromis tussen gezondheidsbelangen en socio-economische belangen. Deze belangen gelden (volgens houtrook.nl) niet voor houtkachels, vuurkorven open haarden of wel sfeerhaarden genoemd.
Net als tabaksrook mag niemand daar hinder of gezondheid problemen van ondervinden.

VZW over fijnstof klik op tekst voor Bron en lees het hele verhaal.

Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes van verschillende grootte en verschillende samenstelling. Fijn stof staat ook wel bekend als deeltjesvormige luchtverontreiniging of PM. PM staat voor ‘particulate matter’ en geeft de diametergrootte van de stofdeeltjes aan.

Houtrook

PM10-deeltjes hebben een grootte van 10 micrometer. Een micrometer (µm) is een duizendste millimeter. Behalve PM10 bestaat er ook nog PM2,5 (deeltjesgrootte kleiner dan 2,5 µm), een nog fijnere component van fijn stof (PM0,1). PM10, PM2,5, PM1 en PM0,1 definieert men als de fractie van deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan respectievelijk 10, 2,5, 1 en 0,1 µm. De fractie PM0,1 omvat de ultrafijne deeltjes, de fractie PM2,5 is de som van ultrafijne en de fijne deeltjes en de fractie PM10-2,5 beschrijft de grove deeltjes van de PM10 fractie.

 

 

 

Volg ons of kom in contact met gedupeerden door houtrook. U bent niet de enige die uitgerookt wordt!!!!!
close