Emissieregistratie uitstoot houtrook

overheid

BRON OVERHEID

Hand naar rechts 2Op de site www.emissieregistratie.nl van de overheid staan harde feiten over uitstoot van vuurhaarden zoals houtkachels,bbq,open haarden enz,.
Als je naar die grafieken (zie voorbeelden figuur 1 t/m 6) kijkt, dan snap je absoluut niet waarom acute maatregelen uitblijven tegen fijnstof uit houtrook. De uitstoot van fijnstof (waar men zo tegen ageert bij het verkeer) blijkt landelijk hoger te zijn dan alle andere bronnen van fijnstof dus ook hoger dan het verkeer. Kan je nagaan hoe dat zich lokaal laat gelden. Let wel, dit zijn dus cijfers van de overheid zelf. Op de website kies je voor Emissies > daarna links Bronnen top 10 >> daarna Emissieoorzaken >> Bij compartiment kies je voor Lucht >> en daarna kan je de STOF kiezen. Ik koos uiteraard voor fijnstof PM2.5 Ondanks mijn jarenlange aversie tegen houtrook veroorzaakt door de ernstige hinder die velen en ik zelf ook ondervinden schrok ik opnieuw en verbaasde mij dat de overheid zo laks is, terwijl men de cijfers in huis heeft. Men praat maar over onderzoeken, want dan hoeft men voorlopig niets te doen, terwijl men de informatie gewoon beschikbaar heeft op haar eigen website. Let op: Men gebruikt bij verschillende grafieken andere indicatoren voor de verschillende groepen.

Fijnstof PM 2,5
Fijnstof PM 10
Grofstof
Benzeen

Zie onder een paar grafieken die duidelijk laten zien hoe gezond de “sfeerhaarden” zijn.

<< KLIK OP DE GRAFIEKEN VOOR VERGROTING >>

FIJNSTOF PM2,5  (KG)  (Kankerverwekkend )

Fijnstof PM2,5 GROOT

FIJNSTOF PM10  (KG)

Fijnstof PM10 0

GROFSTOF  (KG)

Grof stof 0

BENZEEN  (KG)
Wanneer je benzeen gedurende lange tijd inademt, kan je schadelijke effecten ontwikkelen in het beenmerg. Daardoor kan je normale bloedproductie verstoord worden zodat bloedarmoede en bloedingen kunnen ontstaan.
Bovendien kan benzeen kanker veroorzaken van de bloedvormende organen (leukemie) na een langdurige blootstelling aan relatief hoge concentraties. Het IARC (International Agency for Cancer Research) deelt benzeen in bij de kankerverwekkende stoffen (groep 1). Blootstelling aan benzeen wordt geassocieerd met een bepaald soort kanker: AML (Acute Myeloid Leukemia).

 

Benzeen 0

BENZO (a) PYREEN  (KG)

Het belangrijkste en meest onderzochte gezondheidseffect van BaP
is de vorming van tumoren. In een beperkt aantal proefdierstudies
worden ook directe, acute gezondheidseffecten zoals een groeiremmende
werking, leverschade en irritatie gerapporteerd. Daarnaast is
in ratten, muizen en konijnen aangetoond dat BaP de placenta kan
passeren en kan leiden tot ernstige effecten in het nageslacht zoals
misvormingen, onvruchtbaarheid, aantasting van het immuunsysteem
en de vorming van tumoren.

Benzo a Pyreen 0

BENZO (k) FLUORANTHEEN  (KG)
FYSISCHE TOESTAND:
Gele kristallen.

CHEMISCHE GEVAREN:
Bij verhitting, worden giftige dampen gevormd.

BLOOTSTELLINGSGRENZEN:
Drempelwaarde niet vastgelegd.

EMISSIE NAAR LUCHT*:
Bij een grensmassastroom van 0.5 g/uur is de emissie-eis voor de stof vastgesteld op 0.10 mg/m3

WIJZE VAN OPNAME:
De stof kan in het lichaam worden opgenomen door inademing van de aerosol en doorheen de huid.

INADEMINGSRISICO:
Verdamping bij 20°C is verwaarloosbaar; een voor de gezondheid schadelijke concentratie van in de lucht zwevende deeltjes kan echter snel bereikt worden.

EFFECTEN BIJ LANGDURIGE OF HERHAALDE BLOOTSTELLING:
Deze stof is mogelijk kankerverwekkend bij de mens.

N.B.
Benzo(k)fluorantheen is aanwezig als een component van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het milieu, meestal tengevolge van onvolledige verbranding of thermische ontleding van organisch materiaal, vooral van fossiele brandstoffen en tabak. ACGIH beveelt aan dat een omgeving die benzo(k)fluorantheen bevat dient onderzocht in termen van de TLV-TWA, vastgesteld op 0.2 mg/m3, voor vluchtige koolteer pek, als fractie oplosbaar in benzeen. Er zijn niet voldoende gegevens bekend over de uitwerking van deze stof op de gezondheid van de mens, daarom is uiterste voorzichtigheid geboden.

* = Vastgesteld volgens de NeR (Nederlandse emissie Richtlijn)

Read more

Benzo k Fluorantheen 0

ACROLEÏNE (KG)

Acroleïne

pop 3

Kortom grafieken om zorgen over te maken.
Dit ademt u elke keer in als u weer uw woonwijk inrijdt en de houtrooklucht u tegemoet komt.

 

“Daarom zeggen wij niet voor niets houtstoken niet in woonwijken”