De RIVM website over houtrook

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid op gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu.9


Gezondheidseffecten van houtrook : Een literatuurstudie (RIVM rapport 609300027)

….. Hout stoken in open haarden en houtkachels is in Nederland de meest genoemde bron van geuroverlast in de leefomgeving. Ook kan er angst bestaan voor de gevolgen van houtrook voor de gezondheid. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijn stof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). …..

Lees verder  Gezondheidseffecten van houtrook : Een literatuurstudie.
Download/bekijk PDF Gezondheidseffecten van houtrook : Een literatuurstudie.


Milieu dossier 2010-1

….. Door het ontbreken van beleid blijft geurhinder door openhaarden en houtkachels hoog.
….. Uit onderzoek blijkt dat geurhinder niet direct maar wel indirect leidt tot gezondheidseffecten
….. Voor geurhinder veroorzaakt door buren met een open haard of houtkachel is er nauwelijks specifiek beleid. Er is dan ook geen afname te zien in het aantal gehinderden: nog steeds 11% in 2008 net als in 1994 (Figuur 2). Mogelijk is deze vorm van geurhinder het meest schadelijk voor de gezondheid, omdat het hier gaat om verbrandingsproducten. Bij onvolledige verbranding komen schadelijke stoffen zoals PAK’s, vaste roet of- teerachtige deeltjes en dioxinen vrij. …..

Lees verder Milieu dossier 2010-1.


Preventie gericht op verbeteren binnenmilieukwaliteit

….. Daarnaast is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk vervuilende stoffen in het binnenmilieu komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van vloerbedekking, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, keuze van schoonmaakmiddelen, tabaksrook en rook uit een houtkachel. …..

Lees verder Preventie gericht op verbeteren binnenmilieukwaliteit.


Gezond wonen (uitgevoerd door EBM consultants, Arnhem e.a.)

….. Open haarden en houtkachels dragen in Nederland bij aan 6% van de totale  uitstoot van koolmonoxide, 8% van de uitstoot van polycyclische aromatische  koolwaterstoffen (PAK’s), 8% van de uitstoot van benzeen en 11% van de uitstoot  van fijn stof.
….. Het stoken van vaste brandstoffen in open haarden en houtkachels kan negatieve  gevolgen met zich mee brengen. Regelmatig stoken kan op langere termijn gepaard gaan met verhoogde gezondheidsrisico’s op hart- en vaatziekten, kanker, verminderde vruchtbaarheid en stoornissen in de ontwikkeling van ongeboren en jonge kinderen. Er kunnen acute effecten optreden, zoals irritatie van ogen, neus, keel en slijmvliezen. Ook worden tranende ogen, hoesten, benauwdheid, kortademigheid, hoofdpijn of misselijkheid genoemd als klachten. …..

Download/bekijk Gezond wonen.


 Handboek binnenmilieu, hoofdstuk 8 Verbrandingsproducten –  2007

….. Regelmatig wordt er geklaagd over hinder door een allesbrander of open haard van de buren. De hinderklachten betreffen overlast door rook, roet en stank.(19). Hierdoor worden bewoners beperkt in onder andere het ventileren van hun huis, in het buiten drogen van de was en het buiten zitten. Acute gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid, kortademigheid en irritatie van slijmvliezen van ogen en keel worden eveneens gemeld. Vooral mensen met luchtwegklachten melden gevoelig te zijn voor deze acute effecten. Een groot deel van de stoffen die vrijkomen bij gebruik van een allesbrander, wordt elders in dit hoofdstuk besproken. In deze paragraaf ligt de nadruk op polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). PAK-verbindingen staan vooral in de belangstelling vanwege de toegedachte carcinogene eigenschappen.
….. Bijna een op de vijf woningen in Nederland beschikt over een open haard of houtkachel.  Kolenkachels komen in Nederland nog maar weinig voor en worden hier buiten beschouwing  gelaten. Bij het stoken van droog en onbewerkt hout komen PAK’s, stofdeeltjes, CO en mogelijk benzeen, tolueen en aldehyden (zie hoofdstuk 6 ‘VOS’) vrij.
….. Houtkachels produceren in vergelijking met open haarden drie keer zoveel CO en tien keer zoveel PAK’s. …..

Download/bekijk PDF Verbrandingsproducten


Handboek binnenmilieu, hoofdstuk 15 Geurhinder – 2007

….. Na een aanvankelijke daling naar 8% in 2002 was de overlast van geur van open haarden of allesbranders in 2003 weer terug op het niveau van 1995 (11%). …..

Download/bekijk PDF Geurhinder


GGD-richtlijn Geurhinder, oktober 2002

….. Geurhinder door huishoudens (buren) wordt veelal veroorzaakt door open haarden en allesbranders. Hinder ontstaat doordat verkeerde materialen worden verbrand, deze niet op de juiste wijze worden verbrand en/of doordat de afvoer van de rook niet op juiste wijze plaatsvindt. Daarbij kan hinder verergeren als de lokale bebouwing zodanig is, dat de rook neerslaat of op een binnenplaats blijft hangen.
….. De rook kan, afhankelijk van de soort brandstof en verbrandingscondities, ook schadelijke stoffen zoals PAK’s bevatten. …..

Download/bekijk GGD-richtlijn Geurhinder, oktober 2002.