Archief categorieën: GGD

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden.

BRON

Houtrook

5 april 2018

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden. Zeker in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden. Hout stoken is niet CO2 neutraal en daarom niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken.

Een houtvuur verspreidt veel meer vervuiling dan andere soorten verwarming. In huis en buiten komen door het stoken schadelijke stoffen in de lucht, ook als je geen rook ziet. Vooral bij windstil en mistig weer kan rook lang blijven hangen, tot ongeveer 400 meter rond de schoorsteen.
Alle rook – en dus ook houtrook – is ongezond. Houtkachels veroorzaken veel fijn stof in Nederland. Kies geen houtkachel maar kies voor schone energie zonder vervuilende uitstoot.

In het stookseizoen kan de hoeveelheid fijn stof in een buurt met veel houtkachels groot zijn. Concentraties zijn afhankelijk van het weer, stookgedrag, hoeveelheid kachels en de afstand tot schoorstenen. Wanneer houtrook tegen een gevel van een buurwoning terecht komt, slaat de rook gemakkelijk naar binnen. De concentraties kunnen dan binnen ook hoog zijn: een ongezonde situatie. Schone rook bestaat niet, ook niet bij goede verbranding in een gecertificeerde kachel.

 

 

Verbranden van hout is niet CO2 neutraal blijkt uit documentatie van de KNAW. De rest van de uitstoot van houtvuren wordt in deze discussie niet benoemd, maar draagt extra bij aan de vervuiling van het milieu. Daarom is houtverbranding niet duurzaam.

 

 

Houtrook bevat veel ongezonde stoffen, bijvoorbeeld fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s). Houtrook heeft dezelfde negatieve effecten als uitlaatgassen van verkeer en bevat meer stoffen die schadelijk zijn voor DNA (kankerverwekkende stoffen).

Houtrook veroorzaakt overlast in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Houtrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder. Tien procent van de Nederlandse bevolking meldt ernstige hinder van houtrook, 50% heeft in mindere mate hinder. Blootstelling aan rook kan leiden tot stress en hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van ogen en keel, hoesten, benauwdheid en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten en hart- en vaatziekten ontstaan.

 

 

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn het gevoeligst. Zij kunnen meer en sneller gezondheidsklachten krijgen van houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze effecten worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

Door houtrookoverlast kunnen mensen soms moeilijk ventileren. Om rook buiten te houden, sluit men ramen en roosters. Elke dag, 24 uur per dag ventileren is belangrijk voor een gezonde woning. Te weinig ventilatie kan schimmel in huis veroorzaken. De kans op luchtwegklachten bij bewoners blijkt dan twee keer zo groot te zijn.

Om al deze redenen moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk voorkomen worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

De GGD geeft informatie over gezondheid en houtrook. Ook kunnen we voorlichting geven over hoe mensen zo kunnen stoken dat er zo min mogelijk overlast en gezondheidseffecten ontstaan. We registreren meldingen en kunnen met u meedenken over de aanpak van het probleem. We kunnen geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. De GGD doet geen luchtmetingen bij gevallen van houtrookoverlast. Er zijn wel adviesbureaus die metingen kunnen uitvoeren, maar luchtmetingen zijn niet geschikt voor het bepalen van hinder. Hiervoor is eerst meer onderzoek en andere regelgeving nodig. De GGD’en in Nederland zijn zich bewust van het probleem van houtrookoverlast. Op verschillende manieren wordt dit onder de aandacht gebracht.

Extra meting van lucht en geluid om kwaliteit te meten

Extra meting van lucht en geluid om kwaliteit te meten

bron

Sensoren gaan de luchtkwaliteit en geluid meten op een aantal punten in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om drukke plekken zoals de Utrechtsebaan en de in- en uitgangen van het tunneltracé van de N14. Maar ook wordt het geluid gemeten van de Randstadrail die door Leidschendam-Voorburg rijdt en worden sensoren neergezet om de invloed van houtkachels en open haarden op de luchtkwaliteit te meten.

De apparatuur wordt volgende maand al neergezet. Het gaat om tien zogenoemde sensorunits. Na afloop van de proef, die een half jaar duurt, wordt bekeken of er aanleiding is de sensoren te laten staan of zelfs uit te breiden.

Het meten van de luchtkwaliteit en geluid valt onder een nationaal programma Smart City Living Lab. Dit programma biedt gemeenten de mogelijkheid te experimenteren met de meetapparatuur.

De lucht in Leidschendam-Voorburg voldoet aan de normen, maar wethouder Floor Kist sluit niet uit dat door deze proef kan blijken dat het al lopende actieplan voor verbetering van het leefklimaat moet worden aangescherpt.

Utrechtsebaan

Bij de metingen die gedaan gaan worden naar het effect van het geluidsscherm langs de A12/Utrechtsebaan gaat het niet zozeer om het geluid van het langsrazende verkeer (80 km/uur), maar of het scherm effect heeft op de luchtkwaliteit.

Om de invloed van uitstoot door houtkachels en open haarden te meten op de luchtkwaliteit, worden daarnaar in verschillende situaties metingen verricht. Zo komen er sensoren dichtbij een snelweg, op ruime afstand van zo’n drukke weg en in zowel wijken met laagbouw als met hoogbouw.

Ook het dwars door Leidschendam-Voorburg aangelegde tunneltraject van de N14 is een bron voor fijnstofuitstoot. Doel van de proef is meer inzicht te krijgen in vooral de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden van de N14 waaraan mensen wonen. Het project wordt gesteund door de overheid, organisaties en scholen.

Frisse neus halen? Niet als er in de buurt gestookt wordt

BRON

Nu de R weer in de maand zit, betekent dat voor velen het begin van het stookseizoen. En waar een houtvuur voor de één warmte en gezelligheid is, is het voor sommigen juist levensbedreigend. Alleen lijkt het nu dat deze groep mensen niet gehoord wordt.
Volgens Trinette Janssen van de Natuur- en Milieufederatie hebben deze mensen veel last van de houtrook. In haar rol als deskundige op het gebied van houtrook heeft ze veel gedupeerden ontmoet en voorlichting geven aan gemeenten en overheidsinstanties. Maar volgens Janssen dringt de ernst van de klachten maar niet door. “Houtrook bevat vele erg giftige bestandsdelen waarvan Benzo(a)pyreen de giftigste is en zeer kankerverwekkend.”

 

Erger dan sigarettenrook
Het blijkt lastig om gedupeerden van houtrook te spreken, omdat ze bang zijn voor represailles uit de naaste omgeving. Wim Lentink neemt het op voor deze gedupeerden en durft wel te praten. Lentink:”Het is erger dan de sigarettenrook van eerder. Dan kon je nog naar buiten lopen voor een frisse neus, maar in sommige wijken kan dat al niet meer.” 

 

 

Klachten
Ook bij de afdeling Milieu en Gezondheid van de GGD Twente en IJsselland komen veelvuldig klachten over houtrook binnen. Maar door de gebrekkige regelgeving kunnen ze vrijwel niets voor de gedupeerden betekenen. Volgens Jan van Ginkel, milieugezondheidsdeskundige bij de GGD, gaat het in sommige gevallen om zeer schrijnende situaties. Van Ginkel: “Wel zijn wij in gesprek met de overheid via het platform ‘houtrook en gezondheid’, om wellicht het hout stoken in zijn geheel te verbieden, maar het is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Hoeveel schadelijke stoffen je nu precies binnenkrijgt door houtrook is niet bekend.” Er zijn binnen de overheid plannen om hier beter onderzoek naar te doen, maar zolang hier geen geld voor beschikbaar is zal het volgens Van Ginkel voorlopig bij plannen blijven.

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden.

Houtrook

13 maart 2017
 

In het kort

Informatie over de gevolgen van houtrook voor de gezondheid

 

Op deze pagina- Houtrook

 
 

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden. Zeker in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden. Hout stoken is niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken.

Houtrook

Een houtkachel of open haard wordt gebruikt voor verwarming en sfeer in huis. Helaas verspreidt een houtkachel of open haard veel meer vervuiling dan andere soorten verwarming. In huis komen door het stoken schadelijke stoffen in de lucht. Dat is ook het geval als er binnen geen rook waar te nemen is. Buitenshuis kan rook lang blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer. Houtrook kan blijven hangen in een gebied met een straal van ongeveer 400 meter rond de schoorsteen. De rook kan zorgen voor overlast. Mensen realiseren zich niet altijd dat alle rook - en dus ook houtrook - ongezond is.

Houtkachels veroorzaken een aanzienlijk gedeelte van de hoeveelheid fijn stof in de lucht. In het stookseizoen kan dat in wijken met veel houtkachels behoorlijk oplopen. Plaatselijk zijn er grote verschillen, variërend van enkele procenten tot (veel) meer dan de helft van de hoeveelheid fijn stof bij een woning. Concentraties zijn afhankelijk van het weer, stookgedrag, hoeveelheid kachels in de buurt en de afstand tot een schoorsteen. Wanneer houtrook tegen een gevel van een buurwoning terecht komt, slaat de rook gemakkelijk naar binnen. De concentraties kunnen dan erg hoog zijn: een ongezonde situatie.

Kies geen houtkachel als duurzame oplossing, maar kies voor schone energie zonder vervuilende uitstoot. Verbranden van hout is niet CO2 neutraal blijkt uit documentatie van de KNAW. De rest van de uitstoot van houtvuren wordt in deze discussie niet benoemd, maar draagt extra bij aan de vervuiling van het milieu. Daarom is houtverbranding niet duurzaam.

Gezondheidseffecten van houtrook

Schone rook bestaat niet, ook niet bij goede verbranding in een gecertificeerde kachel. Houtrook bevat vele ongezonde stoffen, waaronder fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s). Uit onderzoek blijkt dat houtrook dezelfde negatieve effecten heeft als uitlaatgassen van verkeer, en meer stoffen bevat die schadelijk zijn voor DNA. Houtrook bevat kankerverwekkende stoffen.

Houtrook draagt bij aan de luchtverontreiniging, zowel lokaal als regionaal. Het veroorzaakt overlast in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslagHoutrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder. Tien procent van de Nederlandse bevolking meldt ernstige hinder van houtrook, 50% heeft in mindere mate hinder. Blootstelling aan rook kan leiden tot stress en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van ogen en keel en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten ontstaan, zoals benauwdheid en hoesten.

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder gezondheidsklachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

Houtrookoverlast levert vaak ventilatieproblemen op. Om rook buiten te houden, sluit men ramen en ventilatieroosters. Elke dag, 24 uur per dag ventileren is belangrijk voor een gezonde woning. Te weinig ventilatie kan schimmel in huis veroorzaken. De kans op luchtwegklachten bij bewoners blijkt dan twee keer zo groot te zijn.

Vanuit gezondheidskundig oogpunt moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk beperkt worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Wat kan ik doen bij overlast?

Heeft u last van het houtvuur van uw buren, ga hierover dan eerst in gesprek. Eventueel kan hierbij buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling.

Hinder door houtrook wordt erger door slecht stookgedrag. Voor tips over schoner stoken, zie informatie van het RIVM. Misschien staan uw buren open voor deze tips.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klachten melden bij de gemeente. De gemeente kan toetsen of de situatie voldoet aan de regelgeving. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

Wat kan de GGD voor u doen?

De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook kunnen we voorlichting geven over hoe mensen zo kunnen stoken dat er zo min mogelijk overlast en gezondheidseffecten ontstaan. De GGD kan met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar kan weinig doen tegen het gebruik van houtkachels. We kunnen geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. De GGD doet geen luchtmetingen bij gevallen van houtrookoverlast. Er zijn wel adviesbureaus die metingen kunnen uitvoeren, maar op dit moment zijn luchtmetingen nog niet geschikt voor het bepalen van hinder door houtrook. Hiervoor is eerst meer onderzoek en andere regelgeving nodig.

De GGD’en in Nederland zijn zich bewust van het probleem van houtrookoverlast en de gezondheidseffecten die dat kan opleveren. Op verschillende manieren wordt dit onder de aandacht gebracht.

Hoe voorkom je bij zelf hout stoken overlast voor anderen?

Geen enkele manier van hout stoken sluit overlast volledig uit. Er zal altijd rook geproduceerd worden, die hinder kan opleveren. Wel zijn er 10 stooktips beschikbaar op rivmtoolkit.nl/Houtrook_en_gezondheid

Stook zo min mogelijk, informeer eventuele buren wanneer u gaat stoken als u weet dat zij er last van hebben. Neem geen houtkachel als hoofdverwarming. Neem geen houtkachel in een nieuwbouwwijk. Vaak zijn nabijgelegen woningen aangewezen op mechanische ventilatiesystemen. Deze kunnen niet altijd uitgezet worden. De hinder kan dan fors toenemen door het actief aanzuigen van rookgassen. Plaats geen schoorsteen op een lager gelegen deel van uw woning, als er hogere woningen omheen staan. De rook wordt dan niet goed afgevoerd.

Via de  website van het platform houtrook en gezondheid vindt u informatie over stappen, die u kunt ondernemen om overlast te voorkomen (Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?).

De rook kan ook bij uzelf ongemerkte gezondheidsschade toebrengen.

BRON

http://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/milieu-huis/houtkachels-open/

Het aantal klachten over de rook van houtkachels neemt sterk toe.

https://www.dvhn.nl/drenthe/Houtkachels-tasten-Drentse-luchtkwaliteit-aan-22022528.html

Het aantal klachten over de rook van houtkachels neemt sterk toe. Volgens de GGD zijn ook gezondheidsrisico’s bij de houtstook niet te veronachtzamen.

Steeds meer houtkachels

„Houtkachels zijn het grootste probleem voor de luchtkwaliteit in Drenthe”, zegt milieugezondheidskundige Marja Elders-Meijerink van de Drentse GGD. „Steeds meer huishoudens hebben een houtkachel. Dit zien we terug in het aantal mensen dat last heeft van de kachels. Vaak gaan de klachten over stank, maar onderzoek uit 2015 van de GGD’en in het Noorden liet zien dat lokaal ook sprake is van flinke luchtverontreiniging rondom stokers. Er werden concentraties fijnstof gemeten boven de wettelijke norm.”

Het Longfonds is op die constatering ingehaakt met een grote landelijke campagne en de oproep om de luchtkwaliteit in de eigen woonomgeving te controleren. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) plaatste hiertoe ruim honderd meetstations in Nederland. Het instituut plaatste overigens maar één meetstation in Drenthe. Opvallend: de check levert voor alle postcodes in Drenthe bijna altijd de kwalificatie matig op voor de luchtkwaliteit.

Maar één meetstation

In de Randstad staan de meeste meetstations omdat de luchtkwaliteit daar het slechtst is. Omdat Drenthe slechts één meetapparaat heeft, wordt elke postcode uit Drenthe gekoppeld aan de gegevens afkomstig van dit ene station. Wanneer de kwaliteit van de lucht daar als matig wordt aangeduid zal het lijken alsof de luchtkwaliteit overal matig is. Toch is er volgens Elders-Meijerink wel een nadere duiding te geven van de kwaliteit van de Drentse lucht.

„Door modelberekeningen hebben we een redelijk beeld. We kijken daarvoor onder andere naar de lokale bijdrage van het wegverkeer en de industrie en we doen nadere metingen.” Op dit moment worden er in Drenthe geen wettelijke normen overschreden. Het beleid is er op gericht om minimaal de huidige kwaliteit te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Maar de wettelijke normen zeggen lang niet alles, vertelt Elders-Meijerink. „Die bieden geen bescherming voor de gezondheid. Vandaar dat de lucht in vrijwel heel Nederland als ongezond wordt gezien, dus ook door het Longfonds.”

Stookalarm

In november werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen over een Nationaal Luchtplan. Het Longfonds vindt dat een dergelijk plan er moet komen. Houtkachels zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak, aldus het fonds. Dat wil strengere maatregelen tegen de overlast. Woordvoerder Pauline van Voorst: „Houtkachels en open haarden zorgen voor vervuiling. We vinden onder andere dat er een stookalarm moet komen bij windstil weer en mist. In België is dat er al.”

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Er zijn inwoners die houtrook als overlast ervaren, vooral burgers met een luchtwegaandoening,  maar ook geur of van roetneerslag leidt tot last. Handhaven is nu lastig voor gemeenten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid en krijgen gemeenten lokale afwegingsruimte via het omgevingsplan.

Handhaving lastig

Als gemeenten willen handhaven op  overlast door houtrook is dit nu lastig omdat  onduidelijk is wanneer het schadelijk is voor de volksgezondheid en wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien constateren we dat gemeenten nu onvoldoende juridische mogelijkheden hebben om hierop te kunnen handhaven.

Overleg met ministerie

De VNG heeft op 15 december in het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepleit voor:

  • EU-bronmaatregelen voor  houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties
  • de ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, als basis voor gemeenten zodat zij dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan
  • ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen
  • gezondheidsonderzoek

Het ministerie heeft toegezegd dat er een adviesaanvraag komt aan het Platform Houtrook. Het platform onderzoekt de problematiek en brengt de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Over de uitkomsten gaan we dit voorjaar in gesprek met het ministerie.

Voorlichting

Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast, en dit kan nu al worden ingezet. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Met informatie over schoon stoken op de website worden inwoners bewust gemaakt van het belang van schoon stoken, het tijdig laten vegen van het rookkanaal en de invloed van weersomstandigheden op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Meer informatie

GGD onderzoekt instrumenten voor het meten van houtrook

Onderzoek naar instrumenten om houtrook te meten (foto: archief RTV Drenthe)Onderzoek naar instrumenten om houtrook te meten (foto: archief RTV Drenthe)
GRONINGEN/DRACHTEN – De GGD’s in Noord-Nederland willen opnieuw kijken naar de nauwkeurigheid van instrumenten om houtrook te meten. Daarbij test de GGD goedkope en minder geavanceerde meetapparaten, omdat daarmee de handhaving door gemeenten betaalbaar blijft.

Reden voor het onderzoek is de toename van het aantal mensen dat last zegt te hebben van houtkachels in de buurt. De fijnstof in houtrook kan kankerverwekkend zijn. Mensen kunnen er stress door ervaren of problemen met de luchtwegen krijgen.

Duidelijke overschrijding norm
Vorig jaar deed de GGD al een eerste onderzoek. Frans Greven: “We hebben bij verschillende mensen gemeten die zeggen last te hebben. We zagen op de toen geteste apparaten soms een duidelijke overschrijding van de normen. Maar de nauwkeurigheid van die metingen is het probleem.”

In het nieuwe onderzoek wil de GGD ook andere apparaten testen. Greven: “Die hele houtrookproblematiek is een witte vlek. We moesten vorig jaar ergens beginnen. Nu lijkt het erop dat we wat kunnen vinden.”

Meldpunt rookoverlast
Roland van der Hoek van het landelijke meldpunt Rookoverlast in Drachten vindt dat gemeenten met dit onderzoek een verkeerde keuze maken. “Een duur meetinstrument kost ongeveer 20.000 euro. Als gemeenten samen zo’n apparaat aanschaffen vallen de kosten wel mee.”

Bewijsvoering
Van der Hoek vindt verder dat gemeenten in Nederland de regelgeving in Duitsland zouden moeten overnemen. De bewijsvoering is hier omgedraaid. Daar moet de stoker aantonen dat hij het goed doet.

Roetmonsters
Roland van der Hoek: “Gezondheidsschade door houtrook is moeilijk aan te tonen. In Duitsland zijn mensen met een houtkachel daarom verplicht twee keer per jaar roetmonsters uit de afvoerpijp te laten nemen. Zo kunnen zij aantonen dat goed hout op een goede manier is verstookt.”

Volgens Van der Hoek voorkom je met de Duitse regelgeving ook burenruzies. “Controle is beter dan dat je moet bewijzen dat je last hebt.”

Rook bij gevel meten
Frans Greven erkent dat er een juridisch verschil is tussen de Duitse en Nederlandse aanpak. “Maar daar gaan wij niet over. Wat mij betreft is het probleem met de Duitse aanpak dat de rook die uit de pijp komt nog niet de hoeveelheid rook is bij de gevel van degene die er last van heeft. Dat is wat wij willen meten.”

Onderzoekssubsidie
De GGD heeft voor een vervolgonderzoek financiën toegezegd gekregen door de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid. Het hoopt nog op een bijdrage van het Rijk.
Door: Hielke Meijer

GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels

GGD waarschuwt voor schadelijke rook uit houtkachels BRON

De fijnstof die bij de verbranding vrijkomt kan schadelijk zijn voor de gezondheid FLICKR / COLBY STOPA / CC BY 2.0

Rook die uit houtkachels komt, kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de drie noordelijke GGD’s en de Universiteit van Utrecht.

Volgens RTV Drenthe zijn tien gezinnen onderzocht die ernstige klachten hebben over de houtrook van de buren. Uit het onderzoek blijkt dat bij acht van de tien onderzochte woningen de gemeten hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt.

Gezondheidsklachten

Houtkachels kunnen volgens GGD Drenthe stankoverlast geven, maar ook gezondheidsklachten zoals irritatie van ogen, neus en keel.

De GGD heeft tips voor mensen die houtkachels gebruiken. Zo wordt geadviseerd om de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken en om niet te stoken als het windstil is. Ook moet het hout één of twee jaar gedroogd zijn.

Rapport GGD Friesland, Drenthe en Groningen

https://houtrook.files.wordpress.com/2015/10/presentatie-stookinstallaties-houtrook-en-gezondheid-1.pdf

 

Later meer……………

Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen of wel hoe worden wij in de maling genomen!!!

er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen

Hier weer een goed voorbeeld.
Het is niet duidelijk wat er allemaal lag opgeslagen in het bedrijf….

Daarom zijn er zeker geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen?????????

Bij elke brand komen schadelijke stoffen en rook vrij (OOK VAN HOUTVUREN)

GGD Groningen “Schone rook bestaat niet”

En wat dacht u van deze documentaire : Kanker bij brandweerlieden 

Brandweer Groningen adviseert u daarom: blijf zoveel mogelijk uit de rook en voorkom dat u rook inademt.