Archief categorieën: fijnstof

Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

Moed wordt beloond! Zie arrest 31-7-2018.

Zowel de bewoners in de buurt van de stoker, als woningbouwvereniging Wonen Limburg verdienen alle lof.

Zij hebben de moed gehad om door te pakken, om onacceptabel gedrag aanhangig te maken, zodat de gevaren voor de gezondheid van omwonenden konden worden geëlimineerd.

Het getuigt van doorzettingsvermogen en overtuigingskracht omwille van het recht op gezonde lucht in de woonomgeving.

Op veel meer dan een miljoen andere plaatsen in Nederland gebeurt hetzelfde. Stokers die de gezondheid van hun buren in gevaar brengen.

Op deze website kunt u daar van alles over terugvinden. Daar moet een einde aan komen.

Wordt u ook benadeeld door buren die hout stoken? U hoeft dat niet te accepteren. Net zo goed als je bijna nergens meer sigaretten mag roken als een ander daar hinder van ondervindt, zou dat ook zo moeten gelden voor houtrook. Een voorhistorische wijze van verwarmen van woningen en nutteloze opwarming van de aarde, want het verstoken van hout binnenshuis of voor de lol een vuurkorf buiten branden brengt niet alleen voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in de lucht, het zorgt ook nog eens voor 2x meer CO2 dan bij het verwarmen met aardgas.

Zorg dat u een logboek bijhoudt, en zorg dat er gehandhaafd wordt. Op deze website kunt u vinden hoe u dat moet doen, of meldt u met uw situatie bij houtrook.nl voor nadere adviezen.

Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/138600

Waar het stoken van hout in kachels voor veel mensen de gedachte oproept aan een knus avondje binnens- of buitenshuis, kan dit tegelijkertijd voor veel overlast in de omgeving zorgen. Het blijkt in de praktijk echter lastig om tegen hinderlijk stookgedrag succesvol op te treden. Het arrest van het Hof Den Bosch van 31 juli 2018 valt op. Hieruit volgt namelijk dat onrechtmatige hinder door stoken van hout kan leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst en het dus wel degelijk mogelijk is iets aan rookoverlast te doen.

Waar ging de zaak over?

Appellant huurt een woning via woningbouwvereniging Wonen Limburg. Daar stookt hij binnens- en buitenshuis hout in een kachel. Bij Wonen Limburg komen reeds vanaf 2014 diverse klachten van buren binnen over onder meer overlast van zwarte rook en stank die appellant zou veroorzaken. De buren benadrukken in hun klachten dat zij ernstig in hun woongenot worden aangetast. Zij hebben buiten de woning vrijwel continu last van de rook en de stank (gehad). Zo zijn zij gedwongen om de ramen en deurendicht te houden, heeft één klager verklaard dat er geen mogelijkheid is om de was buiten te hangen en klaagt één van de buren over ademhalingsproblemen als gevolg van de rook.

Nadat tussen de buren afspraken waren gemaakt, schriftelijk bevestigd door Wonen Limburg, heeft appellant het afvoerkanaal van de kachel verlengd zodat de rook niet meer achter het huis zou neerslaan. Desondanks klaagden de buren over de stankoverlast van de kachel. Naar aanleiding daarvan vond een controle door gemeenteambtenaren plaats en is appellant gedurende langere tijd en verschillende keren door Wonen Limburg aangesproken. Nadat appellant liet weten geen actie te ondernemen omdat hij van mening was aan alle wettelijke vereisten te hebben voldaan, heeft Wonen Limburg appellant gedagvaard. Daarbij vorderde zij primair de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde, waaraan zij ten grondslag legde dat appellant tekort is geschoten in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en algemene bepalingen. In die voorwaarden staat : “Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.”

Appellant is van mening dat de kantonrechter op die gronden ten onrechte de huurovereenkomst heeft ontbonden en stelt dat hij geen onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt, althans dat de overlast niet zodanig is geweest dat deze een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigde.

Oordeel Hof

Het verspreiden van rook en stank merkt het Hof aan als een gedraging die onrechtmatig jegens de buren kan zijn, als bedoeld in artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek (BW). Voor de beantwoording van de vraag of het toebrengen van hinder daadwerkelijk onrechtmatig is jegens de buren, is van belang de aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder ook de plaatselijke omstandigheden.

Naar het oordeel van het Hof volgt uit de feiten, in onderling verband en samenhang beziend, dat appellant geen althans onvoldoende rekening houdt met de belangen van zijn buren, door de voortdurende overlast, die hij veroorzaakt met het stoken van de kachel en het stoken in de tuin, niet weg te nemen. Daaraan doet niet af dat appellant op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid en de overige rook- en stankoverlast niet heeft weggenomen.

Het Hof concludeert dat appellant bij voortduring onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt aan de aan het gehuurde omwonende buren, welke gedrag jegens Wonen Limburg een aan appellant toerekenbare tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen. Deze structurele en voortdurende tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning in de zin van artikel 6:265 lid 1 BW.

Dat appellant voldeed aan de huidige regelgeving, stookte met schoon en droog hout en dat de kachel voldeed aan de wettelijke eisen is daarbij niet van belang. Evenals het feit dat appellant op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid.

Spelen met vuur

Uit dit arrest wordt duidelijk dat er met succes tegen overlast van houtkachels kan worden opgetreden en zelfs de ontbinding van een huurovereenkomst kan rechtvaardigen. Stokers van hout dienen dus op hun hoede te zijn. Wanneer een huurder meerdere kansen heeft gekregen om de overlastsituatie van rook en stank weg te nemen en hij regelmatig is aangesproken op de overlast, maar desondanks zijn handelwijze niet staakt, kan dit ontbinding van zijn huurovereenkomst betekenen.

Brandweer: ‘Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven’

Brandweer: ‘Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven’

De brandweer en de Veiligheidsregio Groningen adviseren alle gemeenten in onze provincie dringend evenementen met open vuur te verbieden. Door de aanhoudende droogte is het gevaar op brand te groot.

Kampvuren, fakkeltochten en barbecues zijn nu onverantwoord. Hetzelfde geldt voor vuurkorven, vuurwerkshows en special effects bij theatervoorstellingen.

Eén vonk kan al genoeg zijn

Het gevaar is het grootst in gebieden met grasland en akkerbouwgebieden. Eén vonk kan al genoeg zijn voor een grote brand, zegt de brandweer.

Meerschap Paterswolde heeft al een stookverbod ingesteld. Dat betekent dat er bij de Hoornse Plas en rond het Paterswoldsemeer tot nader order niet mag worden gebarbecued.

BRON

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

BRON

En daarvoor hoeven ze nog niet eens extreem vervuilde lucht in te ademen; ook vervuilde lucht die volgens de huidige normen ‘veilig’ is, draagt bij aan het ontwikkelen van diabetes. Dat schrijven onderzoekers in het blad The Lancet Planetary Health.

Impact
Het aantal mensen met diabetes neemt de laatste jaren sterk toe. Naar schatting lijden wereldwijd 420 miljoen mensen aan de ziekte. Belangrijke drijvende krachten achter de ‘diabetes-epidemie’ zijn: een ongezond dieet, overgewicht en een sedentaire levensstijl. Maar al een tijdje nemen onderzoekers aan dat ook luchtvervuiling een duit in het zakje doet. In het nieuwe paper doen onderzoekers voor het eerst uitspraken over hoe groot de impact van luchtvervuiling nu werkelijk is.

De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go

BRON

De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go

GROEN

Frank Straver 

© colourbox

Houtkachels thuis dragen ook bij aan luchtvervuiling. Niet aanschaffen dus , zegt Milieu Centraal. Heb je er al een? Stook dan bewust.

Een ‘ongemakkelijk feit’, noemt voorzitter Pim van Gool van de Gezondheidsraad het. Houtkachels en zeker open haarden, hoe knus ze ook zijn, blazen via de schoorsteen vaak vuile stoffen de lucht in. “Het is een rare paradox”, zegt hij. “Milieubewuste mensen denken met een houtkachel goed bezig te zijn, maar het tegenovergestelde is vaak waar.”

Het ligt gevoelig, weet ook energie-experts Mariken Stolk van adviesorganisatie Milieu Centraal. Bewoners met een houtkachel willen soms liever niet horen dat ze luchtvervuiling, zoals fijnstof, veroorzaken in de buurt. “Het klinkt zo duurzaam, niet stoken met de gasketel maar met hout”. Stolk windt er geen doekjes om: “Dat klopt echt niet.” De meeste kachels zijn inefficiënt, met zo’n 30 procent energieverlies. Een open haard laat zelfs tot 90 procent van de warmte vervliegen, met schadelijke stoffen.

Dilemma

De meest verantwoorde keuze voor het stoken van hout in huis is de aanschaf van een pelletkachel. Dat is een hoogefficiënte kachel, die samengeperste kleine houtkorrels verbrandt. Die kun je kopen met duurzaamheidslabels, zoals ‘Better Biomass’. Met een hele hoge schoorsteenpijp op het dak erbij blijft de overlast beperkt. Maar Stolk wil ook die pelletkachels niet aanraden. “Helaas, ook dan kun je milieu en gezondheid schaden.” Maar ja, aardgas stoken met je cv-ketel thuis is ook niet duurzaam. Kijk dus liever naar echte schone verwarming thuis, zegt Stolk. Dat kan in een energiezuinig huis met een warmtepomp, die energie uit de lucht of de bodem haalt, met zonnepanelen op het dak.

Milieu Centraal heeft wel tips, voor houtstokers, om verantwoord om te gaan met houtkachel of haard. Niet stoken op windstille dagen bijvoorbeeld, want dan blijven alle vieze stoffen hangen. Matig gebruik helpt ook. “Stook die gezellige kachel niet elke koude dag, maar maximaal twee avonden per week, voor de sfeer”, zegt Stolk. En alleen kurkdroog hout opbranden, want nat hout geeft meer verontreiniging. Afval, vers hout op plastic erin gooien is natuurlijk helemaal uit den boze.

Burenruzies

“We willen wel terughoudend zijn met zulke stookadviezen”, zegt Stolk. Niet omdat Milieu Centraal zich niet wil bemoeien met het stookgedrag van mensen thuis, maar omdat de tips het beeld geven dat houtkachels en haarden toch best wel oké zijn. Gebruik hem liever helemaal niet, is de belangrijkste boodschap van Milieu Centraal. Overlast door stank en vieze lucht leidt volgens Milieu Centraal geregeld tot geruzie in de wijk. “Doe de buren een lol”, zegt Stolk, “hout stoken is eigenlijk gewoon een no-go.”

Lees meer over het advies van de Gezondheidsraad voor de uitstoot van stikstof en fijnstof: Gezondheidsraad wil striktere regels voor schone lucht

Afgekeurde houtkachels te koop bij GAMMA

Federale milieu-inspectie haalt negen houtkachelmodellen uit de handel 09/11/2017 om 11:54 | Bron: BELGA – BRUSSEL – De federale milieu-inspectie heeft negen houtkachelmodellen na inspectie uit de handel gehaald omdat ze niet conform de wetgeving zijn, blijkt donderdag uit een mededeling.
Het gaat om de kachel Vulcanus, die verkocht werd bij Monsieur Bricolage; de kachel Denver, die verkocht werd bij Hubo; de kachels Atomium plus, Castilla plus, Boston plus, Madrid plus en de modellen Luis plus, Malaga plus en Rioja plus, die verkocht werden bij Brico, Hubo, Monsieur Bricolage en Gamma. “Ze stoten immers meer fijn stof en CO uit dan de andere kachels. Ze zijn schadelijk voor het milieu en hun slecht energetisch rendement heeft een impact op de opwarming van het klimaat”, luidt de mededeling.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft op zijn website de lijst gepubliceerd van kachels die voldoen aan de regelgeving.

BRON

De Partij voor de Dieren wil dat houtstook aan banden wordt gelegd.

De Partij voor de Dieren wil dat houtstook aan banden wordt gelegd. Kamerlid Frank Wassenberg heeft de regering gevraagd om strengere regels. Ook riep hij het kabinet op om biomassa(bij)stook niet langer als duurzaam te definiëren en subsidies voor pelletkachels en biomassaketels te beëindigen.

Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke en vaak kankerverwekkende stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. De fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, is schadelijker dan de fijnstof die vrijkomt bij diesel. Ook is houtrook twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook.
Maar liefst één op de vijf Nederlanders zegt last te hebben van houtrook en bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid moet komen met regels voor het stoken van hout in een woonwijk.

Lees hier de vragen die Wassenberg stelde aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en de minister van Economische Zaken & Klimaat.

Vragen Wassenberg over houtrook

Vragen van het lid Wassenberg aan de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat en de minister van Economische Zaken & Klimaat

  1. Kent u het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’? [1]
  2. Deelt u de mening dat het stoken van hout slecht is voor zowel het milieu als de gezondheid, omdat er uit de verbranding een verscheidenheid aan schadelijke, en vaak kankerverwekkende stoffen vrijkomt, waaronder benzeen, dioxine, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, roet, fijnstof, ultra fijnstof, PAKs, koolmonoxide?  Zo nee, waarom niet?
  3. Is het waar dat fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker is dan fijnstof die vrijkomt bij diesel en dat houtrook twaalf maal schadelijker is dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid)? [2]
  4. Deelt u de mening dat houtstook niet duurzaam is, omdat er bij houtstook veel CO2 wordt uitgestoten?  [2]
  5. Wat vindt u ervan dat maar liefst één op de vijf Nederlanders zegt last te hebben van houtrook?
  6. Wat is uw reactie op het feit dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat de overheid moet komen met regels voor het stoken van hout in een woonwijk en dat een derde zelfs vindt dat stoken helemaal verboden moet worden? [1]
  7. Bent u bereid om landelijke regels op te stellen om houtstook te beperken, vanwege de negatieve gevolgen van houtstook voor de volksgezondheid, het klimaat en het milieu? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om in het nieuwe Klimaatakkoord en in Green Deals biomassa(bij)stook niet langer als duurzaam alternatief te definiëren voor energieomzetting of ruimteverwarming, en subsidies voor pelletkachels en biomassaketels te beëindigingen? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/hout-stoken-in-woonwijk-moet-aan-banden-worden-gelegd
[2] https://www.duurzaamnieuws.nl/uitstoot-houtkachels-schadelijker-dan-dieselautos/

Oer & aangelegde bossen verdwijnen massaal voor de biomassa centrales.

Je komt het steeds vaker tegen. Hele stukken bos weggevaagd door houtkap.
Voor elke boom die gekapt wordt komen er 3 voor terug werd verteld.
Hier in Flevoland gaan er 1000 weg en komen er 800 voor terug. Alleen gebeurt dat zelden. Na vele jaren zijn op de kale plekken geen bomen gepland. Wel groeien er massaal brandnetels.
Staatsbosbeheer & Flevolandschap verdient aan de stammetjes die meteen de kachels in gaan. Extra kankerverwekkend. Geld is belangrijker dan gezondheid, maar dat wisten we al van de geweldige hype de Nieuwe Wildernis.

Houtkachels worden het nieuwe asbest en moeten verboden worden

Pas na jaren ontstaan er gezondheidsklachten

 

 

 

 

 

 

 

Vuurkorven zijn populair, maar volgens Jos Merks wordt het de hoogste tijd ze in de ban worden gedaan omdat de houtrook ongezond is en de CO2-uitstoot ontoelaatbaar is.

Houtkachels worden het nieuwe asbest en moeten verboden worden.

BRON

Nu steeds meer woningen in Utrecht gasloos en energieneutraal worden gebouwd, moet er ook een einde komen aan het gebruik houtkachels. Jos Merks uit Breukelen van de site houtrook.nl stelt dat door de rook van open haarden en houtkachels er in woonwijken meer CO2 en kankerverwekkende stof vrijkomt dan toelaatbaar is.

Gasloos verwarmen en energieneutraal bouwen, brengen een gevaar met zich mee. Bewoners kunnen kiezen voor het stoken op hout. Het op voorhistorische wijze van verwarmen met houtkachels en palletkachels in woonwijken veroorzaakt veel hinder en is een gevaar voor de gezondheid.

Bij het verbranden van hout en houtpellets komen voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en kleiner, benzeen, methaan, dioxine en PAK’s.

Naast kanker kan het verbranden van hout of houtpellets hart- en vaatziekten veroorzaken, kan men luchtweginfecties krijgen of astma ontwikkelen. Mensen die al astma of COPD hebben, moeten extra medicijnen innemen en worden zieker.

Fijnstof

Er komt bij het verbranden van hout, ook in tuinhaarden en vuurkorven, zelfs meer fijnstof vrij dan door de acht miljoen auto’s die in Nederland rondrijden, aldus de overheidswebsite emissieregistratie. Deze gevaarlijke stoffen komen zowel in het huis van de stoker als ongevraagd en ongewenst bij de buren in de huizen binnen via roosters, kieren of, nog erger, wordt naar binnen gezogen via een mechanische luchtventilatie.

 

Houtrook is twaalf keer slechter dan de rook van sigaretten bij dezelfde rookdichtheid en volgens het RIVM overlijden er door luchtverontreiniging circa twaalfduizend mensen een jaar eerder dan nodig. Een belangrijk deel daarvan komt door het verbranden van hout. Op de website van GGD Amsterdam is te lezen dat er helemaal niets duurzaam is aan het stoken van hout en dat dit ook helemaal niet CO2 neutraal is. Bij het stoken van hout komt er twee keer meer CO2 vrij dan bij aardgas en daardoor is het stoken van hout, houtpallets en ook biomassa er de oorzaak van dat klimaatdoelstellingen niet zullen worden gehaald.

Buren

En de voortuin vol met rook.

Ik hoor de stoker al zeggen: Ja maar het is zo gezellig! Zou het ook zo gezellig zijn in de wachtkamer van de oncoloog, cardioloog of longarts? Waarom niet een heerlijk en gezellig haardvuur maken met aardgas of op elektra? Geen gesjouw meer met hout, geen gevaren meer voor de gezondheid en in vrede leven met de buren.

OVERLASTKAART

 

 

 

Die buren willen niet klagen alhoewel ze de hinder ervaren en hun gezondheid, misschien onbewust, in gevaar is. Men wil nog langer rustig blijven wonen waar ze wonen en ruzie met de buren vermijden. Daarom denkt een gemeente al gauw dat het wel meevalt en worden er geen maatregelen genomen.

Maar niets is minder waar. Door misleidende verhalen, onterechte subsidies, stijgende energiebelasting en de slogan ‘van het gas af’, komen er steeds meer van deze ziekmakende houtkachels en wordt houtstoken zo langzamerhand het nieuwe asbest. Het wordt de hoogste tijd dat de houtkachels, palletkachels, vuurkorven en dergelijke uit het straatbeeld verdwijnen, zodat onze kinderen kunnen opgroeien als een rookvrije generatie.

 

Het is onverantwoord om een houtkachel of pelletkachel aan te schaffen en/of te gebruiken.

 

Vanaf 12-4-2018 zijn er 2x meer Friezen na het lezen van dit artikel. Immers een gewaarschuwd mens telt voor 2. Het moge nu duidelijk zijn: Het is onverantwoord om een houtkachel of pelletkachel aan te schaffen en/of te gebruiken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere toestellen of installaties waar hout mee wordt verbrand. Het brengt de gezondheid van de hele omgeving in gevaar. Nu de rest van Nederland nog.

 

Houtkachels zijn populair, maar slecht voor het milieu en de longen.

Gezellig, zo’n houtkachel met fijnstof

Fijnstof Houtkachels zijn populair, maar slecht voor het milieu en de longen. Het Longfonds wil een verbod, de kachelbranche strengere regels.

Op de gekleurde tafeltjes staan jampotjes met de tekst ‘enjoy life’. Het is rustig op dinsdagmiddag Bij Daphne in de Kas, een van de weinige horecagelegenheden in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. Vooral in de weekeinden is het druk, aldus eigenaar Daphne Bartels.

Het opvallende glazen gebouw is niet aangesloten op het gasnet. Het heeft een houtkachel en een pelletkachel, die brandt op brokken biomassa, en als het echt koud is zorgt een extra elektrische heater voor de warmte in de kas van Daphne. De ondernemer is vooral blij met de houtkachel. „Mensen vinden het heerlijk ruiken en het past bij de sfeer van dit gebouw.”

Maar als het aan het platform Houtrook en Gezondheid ligt, is het snel gedaan met milieuvervuilende houtkachels. Zij veroorzaken te veel fijnstof. In totaal zou 10 procent van de Nederlanders overlast ervaren door houtrook. Vooral mensen met astma hebben last. Na jaren discussiëren en onderzoek doen is het platform, bestaande uit milieuclubs, onderzoeksinstituten, het Longfonds en de kachelbranche, er uit. Zij willen dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) strikte regelgeving gaat invoeren voor houtkachels, zoals het gebruik van roetfilters.

Nederland loopt achter

Voor Stefan Jonkers kan het niet snel genoeg gaan. „Wij lopen enorm achter in vergelijking met onze buurlanden”, zegt de 26-jarige verkoper bij Haardencentrum Hoevelaken. Hij wijst op een metershoge open haard van natuursteen met een hoge stapel houtblokken erin. „Dit kan eigenlijk niet meer, toch worden klanten meteen verliefd als ze dit zien.” Zonder regelgeving is de klant koning, aldus Jonkers. Maar, zegt hij, wanneer je uitlegt dat elke euro aan hout die je hierin gooit, slechts 10 cent aan warmte oplevert, dan bedenken consumenten zich wel. Jonkers verkoopt ook houtkachels met een speciaal roetfilter. „Wij exporteren veel naar Duitsland en daar gelden veel strengere regels”, aldus Jonkers.

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) wil niet, zoals het Longfonds bepleit, een verbod op de verkoop van houtkachels, maar wel vervroegd strengere Europese regels invoeren. Hun voordeel is meer werk voor de installatiebranche, die ook onderhoud doet.

Zoë Hendriks, een bewoner van Vathorst, heeft een houtkachel met een roetfilter. „Die kost een paar duizend euro, maar is wel iets duurzamer.” En toen haar zus, die een longziekte heeft, op bezoek kwam, ondervond zij geen last.

Ondernemer Daphne Bartels zit niet te wachten op regelgeving. „Kijk, we zitten hier ingeklemd tussen de A1 en A28. Het verkeer veroorzaakt veel meer fijnstof. Gaan we dan ook vuurkorven en barbecues verbieden?”