Auteur archief: frank

Wanneer zwangere vrouwen vervuilde lucht inademen, kan roet – via de bloedstroom – in de moederkoek belanden.

BRON

Dat hebben onderzoekers bekend gemaakt tijdens het European Respiratory Society International Congress. Het is voor het eerst dat onderzoekers roetdeeltjes – die onder meer vrijkomen tijdens het verbranden van fossiele brandstoffen – in placenta’s hebben aangetroffen.

Lager geboortegewicht
Verschillende studies hebben al een link gelegd tussen vervuilde lucht en onder meer vroeggeboortes. Zo blijken vrouwen die tijdens de zwangerschap aan vervuilde lucht worden blootgesteld een grotere kans te hebben op een prematuur kindje. Ook hebben hun kinderen doorgaans een lager geboortegewicht en gedurende hun kinderjaren een iets grotere kans op ademhalingsproblemen. “We weten al een tijdje dat luchtvervuiling de ontwikkeling van de foetus beïnvloedt en baby’s zelfs kan blijven beïnvloeden na hun geboorte,” vertelt onderzoeker Lisa Miyashita. “Wij wilden zien of deze effecten te wijten zijn aan deeltjes die via de longen van de moeder naar de placenta reizen. Tot voor kort was er namelijk weinig bewijs dat geïnhaleerde deeltjes vanuit de longen het bloed konden bereiken.”

Macrofagen
De onderzoekers bestudeerden vijf zwangere vrouwen die in Londen woonden en middels een geplande keizersnede zouden bevallen. De vrouwen rookten niet, hadden een ongecompliceerde zwangerschap en bevielen allen van een gezonde baby. De onderzoekers bestudeerden na de geboorte de placenta’s van deze vrouwen. Daarbij waren ze met name geïnteresseerd in de macrofagen die in de moederkoek te vinden zijn. Macrofagen maken onderdeel uit van het immuunsysteem en slokken schadelijke deeltjes – zoals bacteriën, maar ook deeltjes uit vervuilde lucht – op. Macrofagen zijn in verschillende delen van het lichaam te vinden, maar in de placenta houden ze zich primair bezig met het beschermen van het ongeboren kind.

Impact
De onderzoekers bestudeerden in totaal zo’n 3500 macrofagen die in de vijf placenta’s te vinden waren. Daarbij troffen ze zo’n zestig immuuncellen aan die 72 zwarte plekjes – roetdeeltjes – herbergden. Gemiddeld bleek elke placenta ongeveer vijf vierkante micrometer van deze zwarte substantie te bevatten. “Onze resultaten voorzien ons van het eerste bewijs dat geïnhaleerde vervuilende deeltjes vanuit de longen in de bloedbaan en uiteindelijk in de placenta kunnen belanden,” stelt onderzoeker Norrice Liu. “We weten niet of de deeltjes die we gevonden hebben, ook in contact konden komen met de foetus, maar ons bewijs suggereert dat het wel mogelijk is. We weten ook dat de deeltjes niet per se in het lichaam van de baby hoeven te belanden om een nadelig effect te hebben, omdat ze als ze een effect hebben op de placenta sowieso al een directe impact hebben op de foetus.”

De onderzoekers pleiten ervoor om luchtvervuiling harder aan te pakken. Dat zou de gezondheid van kinderen voor en na de geboorte ten goede komen.

Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

Moed wordt beloond! Zie arrest 31-7-2018.

Zowel de bewoners in de buurt van de stoker, als woningbouwvereniging Wonen Limburg verdienen alle lof.

Zij hebben de moed gehad om door te pakken, om onacceptabel gedrag aanhangig te maken, zodat de gevaren voor de gezondheid van omwonenden konden worden geëlimineerd.

Het getuigt van doorzettingsvermogen en overtuigingskracht omwille van het recht op gezonde lucht in de woonomgeving.

Op veel meer dan een miljoen andere plaatsen in Nederland gebeurt hetzelfde. Stokers die de gezondheid van hun buren in gevaar brengen.

Op deze website kunt u daar van alles over terugvinden. Daar moet een einde aan komen.

Wordt u ook benadeeld door buren die hout stoken? U hoeft dat niet te accepteren. Net zo goed als je bijna nergens meer sigaretten mag roken als een ander daar hinder van ondervindt, zou dat ook zo moeten gelden voor houtrook. Een voorhistorische wijze van verwarmen van woningen en nutteloze opwarming van de aarde, want het verstoken van hout binnenshuis of voor de lol een vuurkorf buiten branden brengt niet alleen voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in de lucht, het zorgt ook nog eens voor 2x meer CO2 dan bij het verwarmen met aardgas.

Zorg dat u een logboek bijhoudt, en zorg dat er gehandhaafd wordt. Op deze website kunt u vinden hoe u dat moet doen, of meldt u met uw situatie bij houtrook.nl voor nadere adviezen.

Hinder door stoken van hout kan ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigen

https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/138600

Waar het stoken van hout in kachels voor veel mensen de gedachte oproept aan een knus avondje binnens- of buitenshuis, kan dit tegelijkertijd voor veel overlast in de omgeving zorgen. Het blijkt in de praktijk echter lastig om tegen hinderlijk stookgedrag succesvol op te treden. Het arrest van het Hof Den Bosch van 31 juli 2018 valt op. Hieruit volgt namelijk dat onrechtmatige hinder door stoken van hout kan leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst en het dus wel degelijk mogelijk is iets aan rookoverlast te doen.

Waar ging de zaak over?

Appellant huurt een woning via woningbouwvereniging Wonen Limburg. Daar stookt hij binnens- en buitenshuis hout in een kachel. Bij Wonen Limburg komen reeds vanaf 2014 diverse klachten van buren binnen over onder meer overlast van zwarte rook en stank die appellant zou veroorzaken. De buren benadrukken in hun klachten dat zij ernstig in hun woongenot worden aangetast. Zij hebben buiten de woning vrijwel continu last van de rook en de stank (gehad). Zo zijn zij gedwongen om de ramen en deurendicht te houden, heeft één klager verklaard dat er geen mogelijkheid is om de was buiten te hangen en klaagt één van de buren over ademhalingsproblemen als gevolg van de rook.

Nadat tussen de buren afspraken waren gemaakt, schriftelijk bevestigd door Wonen Limburg, heeft appellant het afvoerkanaal van de kachel verlengd zodat de rook niet meer achter het huis zou neerslaan. Desondanks klaagden de buren over de stankoverlast van de kachel. Naar aanleiding daarvan vond een controle door gemeenteambtenaren plaats en is appellant gedurende langere tijd en verschillende keren door Wonen Limburg aangesproken. Nadat appellant liet weten geen actie te ondernemen omdat hij van mening was aan alle wettelijke vereisten te hebben voldaan, heeft Wonen Limburg appellant gedagvaard. Daarbij vorderde zij primair de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde, waaraan zij ten grondslag legde dat appellant tekort is geschoten in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en algemene bepalingen. In die voorwaarden staat : “Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door huurder, huisgenoten, huisdieren of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden.”

Appellant is van mening dat de kantonrechter op die gronden ten onrechte de huurovereenkomst heeft ontbonden en stelt dat hij geen onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt, althans dat de overlast niet zodanig is geweest dat deze een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigde.

Oordeel Hof

Het verspreiden van rook en stank merkt het Hof aan als een gedraging die onrechtmatig jegens de buren kan zijn, als bedoeld in artikel 5:37 Burgerlijk Wetboek (BW). Voor de beantwoording van de vraag of het toebrengen van hinder daadwerkelijk onrechtmatig is jegens de buren, is van belang de aard, ernst en duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder ook de plaatselijke omstandigheden.

Naar het oordeel van het Hof volgt uit de feiten, in onderling verband en samenhang beziend, dat appellant geen althans onvoldoende rekening houdt met de belangen van zijn buren, door de voortdurende overlast, die hij veroorzaakt met het stoken van de kachel en het stoken in de tuin, niet weg te nemen. Daaraan doet niet af dat appellant op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid en de overige rook- en stankoverlast niet heeft weggenomen.

Het Hof concludeert dat appellant bij voortduring onrechtmatige overlast heeft veroorzaakt aan de aan het gehuurde omwonende buren, welke gedrag jegens Wonen Limburg een aan appellant toerekenbare tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen. Deze structurele en voortdurende tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning in de zin van artikel 6:265 lid 1 BW.

Dat appellant voldeed aan de huidige regelgeving, stookte met schoon en droog hout en dat de kachel voldeed aan de wettelijke eisen is daarbij niet van belang. Evenals het feit dat appellant op enig moment de kachelpijp, al dan niet op last en in overleg met de gemeente, heeft verlengd, nu dit niet tot enig aantoonbare verbetering heeft geleid.

Spelen met vuur

Uit dit arrest wordt duidelijk dat er met succes tegen overlast van houtkachels kan worden opgetreden en zelfs de ontbinding van een huurovereenkomst kan rechtvaardigen. Stokers van hout dienen dus op hun hoede te zijn. Wanneer een huurder meerdere kansen heeft gekregen om de overlastsituatie van rook en stank weg te nemen en hij regelmatig is aangesproken op de overlast, maar desondanks zijn handelwijze niet staakt, kan dit ontbinding van zijn huurovereenkomst betekenen.

Brandweer: ‘Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven’

Brandweer: ‘Verbied barbecues, kampvuren en vuurkorven’

De brandweer en de Veiligheidsregio Groningen adviseren alle gemeenten in onze provincie dringend evenementen met open vuur te verbieden. Door de aanhoudende droogte is het gevaar op brand te groot.

Kampvuren, fakkeltochten en barbecues zijn nu onverantwoord. Hetzelfde geldt voor vuurkorven, vuurwerkshows en special effects bij theatervoorstellingen.

Eén vonk kan al genoeg zijn

Het gevaar is het grootst in gebieden met grasland en akkerbouwgebieden. Eén vonk kan al genoeg zijn voor een grote brand, zegt de brandweer.

Meerschap Paterswolde heeft al een stookverbod ingesteld. Dat betekent dat er bij de Hoornse Plas en rond het Paterswoldsemeer tot nader order niet mag worden gebarbecued.

BRON

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

BRON

En daarvoor hoeven ze nog niet eens extreem vervuilde lucht in te ademen; ook vervuilde lucht die volgens de huidige normen ‘veilig’ is, draagt bij aan het ontwikkelen van diabetes. Dat schrijven onderzoekers in het blad The Lancet Planetary Health.

Impact
Het aantal mensen met diabetes neemt de laatste jaren sterk toe. Naar schatting lijden wereldwijd 420 miljoen mensen aan de ziekte. Belangrijke drijvende krachten achter de ‘diabetes-epidemie’ zijn: een ongezond dieet, overgewicht en een sedentaire levensstijl. Maar al een tijdje nemen onderzoekers aan dat ook luchtvervuiling een duit in het zakje doet. In het nieuwe paper doen onderzoekers voor het eerst uitspraken over hoe groot de impact van luchtvervuiling nu werkelijk is.

In stooktijd blijven de ramen dicht

In stooktijd blijven de ramen dicht

Luchtverontreiniging Gemeenten praten deze week over overlast en schade door houtstook. Op bezoek bij een bezorgde wetenschapper en een verkoper van haardhout.

Dieter Pientka heeft onlangs een nieuwe brievenbus opgehangen. De vorige, een klep bij de voordeur, is dichtgeplakt met dikke stroken plakband. Het was noodzaak. „Verderop zit een aantal zware stokers. Als de wind uit het noordoosten waait, duwt die de vuile lucht zo mijn huis binnen.”

Zijn huis staat in een rustige woonwijk aan de rand van ’s-Gravenpolder, een Zeeuws dorp met een kleine 4.600 inwoners. De laatste jaren zijn steeds meer mensen in de buurt op hout gaan stoken, vertelt de 51-jarige Pientka. In een straal van 150 meter rond zijn woning zijn het er nu ongeveer vijftien, schat hij. Van wie de helft toch zeker dagelijks stookt.

Pientka noemt zichzelf citizen scientist. Hij studeerde organische chemie en raakte vanuit zijn vakgebied geïnteresseerd in luchtkwaliteit. Eerst had hij een weerstationnetje in zijn achtertuin, een jaar of drie geleden plaatste hij ook fijnstofsensoren. Want mensen konden wel beweren dat de lucht in Zeeland zo schoon is, Pientka wilde dat toch zien.

De apparatuur kostte alles bij elkaar zo’n 1.000 euro – een schijntje vergeleken met de spullen die ze bij professionele instituten gebruiken. Pientka’s sensor is uitgerust met een laser. Hij zit in een zwart koffertje en is gekoppeld aan een minicomputer die de metingen in data omzet en via een LAN-kabel naar een webserver stuurt. Pientka slaat alles op in een database: „Denk aan een groot Excelbestand.” Via een speciaal portaal voor burgerwetenschappers deelt hij zijn ‘open data’ met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Opvallende metingen zet hij op Twitter.

Laatst met de paasvuren is hij zich bijvoorbeeld een hoedje geschrokken. Pientka klapt zijn laptop open en pakt de grafiek van zondag 1 en maandag 2 april erbij, met metingen uit zijn eigen woonplaats, Apeldoorn, Purmerend en Zutphen. „Het begint in Duitsland, je ziet pieken in Apeldoorn en Zutphen, en even later in ’s-Gravenpolder. De volgende dag komen de Nederlandse vuren en gaat het helemaal los.”

In Apeldoorn, zo toont de grafiek, bereikt de concentratie PM2.5 – het fijnere soort fijnstof – aan het eind van de ochtend een waarde van 180 microgram per kubieke meter. „Echt sky high”, zegt Pientka. „De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert een dagnorm van 25 microgram per kubieke meter. Tijdens de paasvuren zaten we daar twee dagen non-stop boven. Deze lucht is echt héél ongezond geweest.”

Mondkapje
Zijn leven wordt „een beetje beheerst” door houtrook, zegt Pientka. Wil hij zijn huis luchten, dan gaat hij eerst naar buiten om te ruiken, checkt hij de windrichting en zijn sensoren. Als de wind uit het zuidwesten komt, valt het mee. Maar in het stookseizoen – „ongeveer van eind september tot begin mei” – kunnen de ramen vaak pas na 23.00 uur open. Op slechte dagen, als het windstil of mistig is, blijven de mechanische ventilatieroosters dicht. Soms draagt hij een mondkapje.

Pientka is niet de enige die zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit in Nederland. Milieu- en gezondheidsorganisaties waarschuwen al jaren voor de toenemende overlast en schade door houtstook, het onderwerp stond in vrijwel iedere gemeenteraad wel eens op de agenda. Donderdag vergadert de milieucommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het probleem. Aanleiding is een brief die het Platform Houtrook en Gezondheid in maart aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) stuurde, waarin gepleit wordt voor ontmoedigingsbeleid.

Het Platform – 23 partijen waaronder enkele gemeenten, GGD’s, het RIVM en het Longfonds – noemt in z’n brief vijftien mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld het instellen van een stookalarm bij windstil weer en een bijbehorend verbod voor dichtbevolkte gebieden. Dat laatste is lastig te realiseren, zo bleek in 2014 toen wethouders van de vier grote steden bij de overheid aandrongen op maatregelen. De overlast en uitstoot van fijnstof kan zó lokaal zijn dat die niet goed te meten en dus te handhaven is. Daarvoor is een uitgebreid – en duur – meetmodel nodig, en dat is er nog niet. En dan is er nog het draagvlak: lang niet iedereen ziet de noodzaak van een verbod in.

Hans Timmerman (59) uit Goes zou de gevolgen van zo’n verbod zeker merken. Als begeleider bij stadsboerderij Kom Us Kieke, een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking, is hij vrijwel dagelijks met hout bezig. „Het verwerken en verkopen van hout is een van onze belangrijkste activiteiten”, zegt Timmerman. Hij heeft zijn zaagmachine net uitgezet, zaagsel plakt aan zijn paarse fleecevest.

Aan de voorkant van de stadsboerderij, langs de weg, staat een groot bord met daarop „Te koop: haardhout”. Aan de achterkant liggen op het erf boomstronken en -stammen. De boerderij krijgt die van de gemeente, na een storm bijvoorbeeld, of koopt hout bij telers uit de buurt. Er is net een partij fruitstammetjes binnengekomen, zegt Timmerman. „Daar is veel vraag naar, het brandt mooi.” Het haardhout wordt verkocht in vierkante bakken waar een vaste kuub in past. Zo’n bak met fruitbomenhout kost 55 euro. „Mensen betalen het er graag voor.”

Lijm en verfresten
Als hij zelf stookt, houdt hij altijd rekening met de weersomstandigheden. En hij heeft een goede houtkachel: „Wat ik wegbreng aan as, stelt haast niets voor.” Stoken is volgens Timmerman vooral een kwestie van gezond verstand. Het moet kunnen, maar je moet wel weten waar je mee bezig bent. Hij zag mensen eens oude kozijnen verbranden. „Die hadden geen idee. Dan verbrand je lijm en verfresten. Puur vergif.” Meer voorlichting vindt hij een goed idee, een verbod overdreven. „Als een boom omvalt in het bos en hij gaat rotten, komt er net zoveel uitstoot vrij.”

Een paar kilometer verderop in ’s-Gravenpolder pleit Dieter Pientka hartstochtelijk vóór een stookverbod. De huidige regelgeving beschermt de stoker, dat is volgens hem de omgekeerde wereld. „Burgers hebben recht op schone en gezonde lucht in en rond hun woning. Ik vind dat we van de overheid mogen verwachten dat zij dit recht waarborgt.”

Zolang er geen regels zijn, zal hij stokers blijven aanspreken op overlast. Het is een gevoelig onderwerp, weet Pientka, vandaar dat hij ook vaak namens zijn buren spreekt en zich inzet als vrijwilliger voor Stichting Houtrookvrij en het Platform Houtrook en Gezondheid. „Het is lastig om te zeggen: ik heb last van jou. Zodra je begint over iemands houtkachel, merk je dat het een behoorlijk emotioneel gesprek kan worden. Het is dan toch alsof je diegene een beetje op zijn ziel trapt.”

Lees ook: Stookvervuiling in de woonwijk vormt een acute bedreiging voor de gezondheid en leefbaarheid van vele long- en luchtwegpatiënten, schrijft Ubel Zuiderveld.
CIJFERS HOUTSTOOK IN NEDERLAND
20

procent van de Nederlandse huishoudens bezit een ‘met hout gestookte installatie’, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gebruik van haarden en kachels is de laatste jaren onder meer om economische redenen toegenomen.

11,3

procent van de totale uitstoot van het fijnstof PM2.5 (deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) kwam in 2015 uit houtstook door consumenten, volgens de emissieregistratie van het RIVM. Het aandeel van dit type fijnstof door uitlaatgassen in het verkeer is ruim 13 procent.

45

procent van de Nederlanders vindt dat de overheid met regels moet komen voor het stoken van hout in een woonwijk, zo blijkt uit een recente enquête onder 543 mensen in opdracht van RTL Nieuws. Houtrook uit de kachel of haard zou bij een op de vijf mensen voor overlast zorgen.

Kankerverwekkende stoffen barbecuerook komen binnen via huid

Kankerverwekkende stoffen barbecuerook komen binnen via huid
Toxicologie

Na de barbecue moet je douchen en schone kleren aantrekken. Schadelijke stoffen uit de rook trekken dan niet alsnog je lijf in.

Sander Voormolen
29 mei 2018 om 14:46

Barbecue in het Kralingse Bos in Rotterdam. Schadelijke stoffen uit de rook worden makkelijk opgenomen via de huid. Foto ANP/Robin Utrecht

Tijdens het barbecueën krijgen mensen meer kankerverwekkende stoffen via de huid binnen dan via inademing. Tot die verrassende conclusie komen Chinese onderzoekers na vergelijkend onderzoek met jonge vrijwilligers rond een barbecue. Het gaat daarbij om zogeheten polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s).

De vettige rook die vrijkomt bij het grillen vergemakkelijkt de opname van deze verbrandingsproducten door de huid. Zodanig dat het effect ervan voor iemand die in de buurt van de barbecue heeft gestaan groter is dan het inademen van rook. De onderzoekers, verbonden aan de Jinan University in Guangzhou en de universiteit van Peking, publiceerden hun resultaten in het blad Environmental Science & Technology.

Lees ook: Barbecuen? Rook je buren niet uit
Dat barbecuen over het algemeen niet heel gezond is, weten de meeste mensen wel. Door het roosteren van (meestal) vlees ontstaan chemische verbindingen die het extra smaak geven, maar ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Wie regelmatig geroosterd vlees, vis of groenten eet, krijgt er behoorlijk wat van binnen.

De Chinezen deden eerst een proef met 20 jonge mannen rond een barbecue in de open lucht. Ze werden ingedeeld in drie groepen, waarvan er één vlees, vis en groenten van de barbecue at. De andere twee groepen zaten er wel omheen, maar aten er niet van; zij kregen hetzelfde menu gekookt. Een van de twee omstandergroepen droeg bovendien een luchtdicht masker met perslucht. Die groep werd zodoende alleen via de huid blootgesteld aan de barbecuedampen. De concentraties van vluchtige PAK’s zoals naftaleen, fenantreen en benzo-a-pyreen in hun urine waren na afloop van de grillsessie flink verhoogd.

Geen inschatting risico
De Chinese onderzoekers deden nog een tweede proef met een barbecue-sessie binnen, om ongecontroleerde omstandigheden zoals verwaaiing van de rook zoveel mogelijk uit te sluiten. Uiteraard liepen de concentraties schadelijke stoffen in deze afgesloten omgeving verder op, maar het resultaat bleef gelijk. De meeste van de zestien soorten gemeten PAK’s uit de babecuerook komen bij voorkeur via de huid het lichaam binnen.

Het lijkt er daarnaast op dat het lichaam geïnhaleerde PAK’s op een andere manier afbreekt dan PAK’s die via de huid het lichaam zijn binnen gekomen, schrijven de onderzoekers. Zeker is dat niet, want door de relatief kleine aantallen proefpersonen kan dit ook een effect zijn van individuele verschillen tussen de deelnemers.

De concentraties uitgescheiden PAK’s bereikten ongeveer tien uur na de barbecue een piek, en zijn na een etmaal weer uit de urine verdwenen.

De onderzoekers maken in het artikel geen concrete inschatting van het gezondheidsrisico van blootstelling aan barbecuerook via de huid. Waarschijnlijk is dat bescheiden, want de inname van PAK’s via geroosterd voedsel is zeker honderd maal meer. Maar, schrijven ze, het effect ervan kan nog lang doorwerken als je de vettigheid na de barbecue niet van huid en haren afwast of de doorrookte kleding blijft dragen.

Opmerkingen? Mail ons

Pizzeria Oude Dorp moet binnen zes weken stoppen met houtoven

Pizzeria Oude Dorp moet binnen zes weken stoppen met houtoven

BRON

Eindelijk succes voor de bewoners van Tempelhof in het Oude Dorp. Zij strijden al lange tijd tegen de roet- en rookoverlast die een houtgestookte pizzaoven van pizzeria Gusto aan de Dorpsstraat veroorzaakt. De eigenaar moet binnen zes weken stoppen met  het gebruik van de oven op de huidige manier. Hij mag nog wel pizza’s maken in een elektrische- of gasoven. Maar ook dan geldt dat de geuroverlast binnen de perken moeten blijven. 

Wethouder Raat: ,, Gezien alle stappen die reeds gezet zijn, heb ik er geen vertrouwen meer in dat aanvullende maatregelen een oplossing bieden. Daarom is besloten om de ondernemer van de pizzeria te sommeren te stoppen met het gebruik van de houtoven, binnen zes weken. Dit gebeurt niet per direct omdat op grond van vaste rechtspraak een redelijke begunstigingstermijn moet worden gehanteerd.”

Er is nog mogelijkheid voor de ondernemer om toch de houtoven te blijven gebruiken. Hij moet dan wel zorgen dat afgezogen dampen en gassen naar de buitenlucht twee meter boven het hoogste punt in een straal van 25 meter worden uitgestoten én dat deze door een doelmatige ontgeuringsinstallatie worden geleid.

De video is onlangs gemaakt door onze mediapartner NH. Het programma De Consumenteman besteedde al meerdere keren aandacht aan de rookoverlast.

De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go

BRON

De knusse houtkachel is eigenlijk een no-go

GROEN

Frank Straver 

© colourbox

Houtkachels thuis dragen ook bij aan luchtvervuiling. Niet aanschaffen dus , zegt Milieu Centraal. Heb je er al een? Stook dan bewust.

Een ‘ongemakkelijk feit’, noemt voorzitter Pim van Gool van de Gezondheidsraad het. Houtkachels en zeker open haarden, hoe knus ze ook zijn, blazen via de schoorsteen vaak vuile stoffen de lucht in. “Het is een rare paradox”, zegt hij. “Milieubewuste mensen denken met een houtkachel goed bezig te zijn, maar het tegenovergestelde is vaak waar.”

Het ligt gevoelig, weet ook energie-experts Mariken Stolk van adviesorganisatie Milieu Centraal. Bewoners met een houtkachel willen soms liever niet horen dat ze luchtvervuiling, zoals fijnstof, veroorzaken in de buurt. “Het klinkt zo duurzaam, niet stoken met de gasketel maar met hout”. Stolk windt er geen doekjes om: “Dat klopt echt niet.” De meeste kachels zijn inefficiënt, met zo’n 30 procent energieverlies. Een open haard laat zelfs tot 90 procent van de warmte vervliegen, met schadelijke stoffen.

Dilemma

De meest verantwoorde keuze voor het stoken van hout in huis is de aanschaf van een pelletkachel. Dat is een hoogefficiënte kachel, die samengeperste kleine houtkorrels verbrandt. Die kun je kopen met duurzaamheidslabels, zoals ‘Better Biomass’. Met een hele hoge schoorsteenpijp op het dak erbij blijft de overlast beperkt. Maar Stolk wil ook die pelletkachels niet aanraden. “Helaas, ook dan kun je milieu en gezondheid schaden.” Maar ja, aardgas stoken met je cv-ketel thuis is ook niet duurzaam. Kijk dus liever naar echte schone verwarming thuis, zegt Stolk. Dat kan in een energiezuinig huis met een warmtepomp, die energie uit de lucht of de bodem haalt, met zonnepanelen op het dak.

Milieu Centraal heeft wel tips, voor houtstokers, om verantwoord om te gaan met houtkachel of haard. Niet stoken op windstille dagen bijvoorbeeld, want dan blijven alle vieze stoffen hangen. Matig gebruik helpt ook. “Stook die gezellige kachel niet elke koude dag, maar maximaal twee avonden per week, voor de sfeer”, zegt Stolk. En alleen kurkdroog hout opbranden, want nat hout geeft meer verontreiniging. Afval, vers hout op plastic erin gooien is natuurlijk helemaal uit den boze.

Burenruzies

“We willen wel terughoudend zijn met zulke stookadviezen”, zegt Stolk. Niet omdat Milieu Centraal zich niet wil bemoeien met het stookgedrag van mensen thuis, maar omdat de tips het beeld geven dat houtkachels en haarden toch best wel oké zijn. Gebruik hem liever helemaal niet, is de belangrijkste boodschap van Milieu Centraal. Overlast door stank en vieze lucht leidt volgens Milieu Centraal geregeld tot geruzie in de wijk. “Doe de buren een lol”, zegt Stolk, “hout stoken is eigenlijk gewoon een no-go.”

Lees meer over het advies van de Gezondheidsraad voor de uitstoot van stikstof en fijnstof: Gezondheidsraad wil striktere regels voor schone lucht

Afgekeurde houtkachels te koop bij GAMMA

Federale milieu-inspectie haalt negen houtkachelmodellen uit de handel 09/11/2017 om 11:54 | Bron: BELGA – BRUSSEL – De federale milieu-inspectie heeft negen houtkachelmodellen na inspectie uit de handel gehaald omdat ze niet conform de wetgeving zijn, blijkt donderdag uit een mededeling.
Het gaat om de kachel Vulcanus, die verkocht werd bij Monsieur Bricolage; de kachel Denver, die verkocht werd bij Hubo; de kachels Atomium plus, Castilla plus, Boston plus, Madrid plus en de modellen Luis plus, Malaga plus en Rioja plus, die verkocht werden bij Brico, Hubo, Monsieur Bricolage en Gamma. “Ze stoten immers meer fijn stof en CO uit dan de andere kachels. Ze zijn schadelijk voor het milieu en hun slecht energetisch rendement heeft een impact op de opwarming van het klimaat”, luidt de mededeling.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft op zijn website de lijst gepubliceerd van kachels die voldoen aan de regelgeving.

BRON

Verkeer en houtrook grootste zorgen luchtkwaliteit

BRON

Nederlanders maken zich het meest druk over de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit in hun gemeente. Ook houtrook en intensieve veehouderij werden genoemd. Dat blijkt uit de reacties van meer dan 85.000 bezorgde mensen over de luchtkwaliteit in hun gemeente die het Longfonds vandaag aan de gemeente Rotterdam heeft overhandigd.

Alle zorgen worden overhandigd aan de gemeenten. ‘Namens al deze burgers willen we de nieuwe coalities oproepen de komende vier jaar ook echt iets te doen met deze zorgen’, zegt Longfonds directeur Michael Rutgers. ‘Gemeenten kunnen ook echt een rol spelen bij het gezonder maken van de luchtkwaliteit. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.’

Campagne

Het Longfonds heeft de afgelopen weken campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen. Op de site van het Longfonds (longfonds.nl/gezondelucht) konden mensen de luchtkwaliteit in hun straat checken en hun lokale zorgen uiten. Zo’n 85.000 mensen hebben hun zorgen doorgegeven. Het meest genoemd werden verkeer (ruim 20.000 keer) en houtkachels (ruim 16.000 keer). Daarnaast maken 25.000 mensen zich druk over de luchtkwaliteit in het algemeen. De meeste zorgen werden geuit in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag  en Utrecht.

Lokale maatregelen                                                                                                                                                                       

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit door maatregelen te nemen rond locaties met veel luchtvervuiling, zoals drukke wegen. Het stimuleren van autoluwe binnensteden, het weren van scooters en brommers uit de binnensteden en het invoeren van snelheidsbeperkingen helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen en het gebruik van elektrische bussen. Ook houtrook levert een grote bijdrage aan de vieze lucht. Door een lokaal stookverbod af te geven bij mist en windstil weer kan de overlast flink worden beperkt. Het Longfonds wil dat gemeenten een actieve rol spelen in het geven van voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtrook.

Gevoelige groepen                                                                                                                                                              

Mensen met een longziekte, ouderen en kinderen hebben als eerste last van vieze lucht. Zij krijgen extra klachten of moeten met spoed worden opgenomen in het ziekenhuis. Het Longfonds roept gemeenten op om juist deze groepen te beschermen. Michael Rutgers: ‘Plan bijvoorbeeld geen voorzieningen voor kinderen en ouderen, zoals scholen, kinderdagverblijven, woonzorgcentra of sportverenigingen, naast snelwegen of drukke verkeerswegen. Het werkt ook andersom: ook bij de aanleg van wegen zou hiermee rekening mee moeten worden gehouden. Zo kunnen de effecten op de gezondheid voor deze gevoelige groepen nog verder worden teruggedrongen.’

Gezondheidsklachten                                                                                                                                     

Laminaat verbranden goed voor onze kids. Kom niet aan mijn kinderen hoor….

 

De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.

 

Schone Lucht Is Een Recht Voor Iedereen.