Artikel 7.22. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Hand naar rechts 2Het enige dat telt, is of de buren overlast ondervinden. En dan is dit artikel logisch, maar veel Gemeenten denken daar weer anders over, want houtrook is geen stank, roet, fijnstof….enz.
In het Bouwbesluit is artikel 7.22 opgenomen waarin staat:

Artikel 7.22. Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

  1. a. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
  2. b. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
  3. c. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of
  4. d. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Met name punt 1a is van belang. De Gemeente zou dus moeten optreden. Helaas doen de meeste Gemeenten dat niet. Men zal u in eerste instantie vragen in overleg te treden met uw buren. Dat zal echter in de meeste gevallen niet helpen, aangezien men juist besloten heeft om op deze wijze te gaan stoken en het alleen maar vervelend vinden dat u zich bij hen meldt. Maar doet u dat vooral eerst. immers dan kunt u de gemeente zeggen, dat u dat station reeds bent gepasseerd.

Daarna een lijst opstellen op welke dagen en uren u hinder heeft. Dat zal men ook vragen. Maak ook foto’s en filmpjes indien u die mogelijkheid heeft. Meldt u nu bij de afdeling handhaving van uw Gemeente en bij de regionale GGD. Maak duidelijk dat u overlast ondervindt en dat uw gezondheid er onder lijdt.  Verwacht geen wonderen, doch er wordt op alle fronten hard gewerkt om Gemeentes zo ver te krijgen om daadwerkelijk op te treden.

 

Ostrich