Maandelijkse archieven: augustus 2017

Open haarden zorgen voor meer fijnstof dan het verkeer

Een Deense studie heeft uitgewezen dat open haarden in het land meer fijnstof veroorzaken dan het totale wagenpark.

BRON

De hoofdstad Kopenhagen heeft er ‘maar’ zo’n 16.000 op 600.000 inwoners, maar die zorgen tussen september en juni voor evenveel fijnstof als alle verkeer in de hoofdstad in een heel jaar. Landelijk gezien is het beeld zelfs nog onthutsender, omdat is gebleken dat de ongeveer 750.000 open vuren in Deense huizen 65 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen.

De cijfers komen van het Nationaal Centrum voor Milieu en Energie (Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE). Volgens die organisatie eist fijnstof elk jaar tot 550 levens. De meeste Denen zijn zich niet bewust van de luchtverontreiniging die ze veroorzaken wanneer ze met een goed glas hygge (het Deense equivalent van gezellig) in de vlammen staren. En evenmin van het feit dat de lucht die ze inademen in wijken met veel open haarden even ongezond is als die in drukke straten tijdens de spits.

Hoewel maar weinig mensen gevraagd naar steden met ernstige luchtverontreiniging Kopenhagen zullen noemen, is die stad in de zomer van vorig jaar nog door de Europese Commissie op de vingers getikt vanwege de ontoelaatbare hoge concentraties stikstofdioxide. Om de luchtkwaliteit althans op papier te verbeteren, had de regering eerder geprobeerd om het stadsbestuur te dwingen een meetpunt verder van de meest vervuilende verkeersader door de stad, de H.C. Andersens Boulevard, af te plaatsen. Daarop liet de Commissie Denemarken weten het wel te hebben gehad met ’s lands lakse houding wat betreft schone lucht.

Nederland

In eigen land komt steeds meer kritiek op open haarden en houtkachels in woonwijken. De gemeente Amersfoort besloot eind juni dat er een voorlichtingscampagne moet komen om overlast door houtrook te voorkomen. De campagne moet samen met het Longfonds worden ontwikkeld en mede worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars.

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 trokken gezamenlijk aan de bel nadat afgelopen februari bleek dat 28 procent van de burgers in hun gemeente ‘regelmatig’ hinder bleek te ervaren door rook veroorzaakt door open haarden en houtkachels. Enkele jaren geleden was van percentage tien in een landelijk onderzoek en in 2015 ‘scoorde’ de provincie Utrecht 20 procent. Het is niet duidelijk of dit komt door steeds meer open vuren in Nederlandse woningen.

Zaanstad

Onze gemeente raadde het gebruik van open haarden en allesbranders al ruim tien jaar geleden af in de strijd tegen slechte lucht. Concrete maatregelen zijn sindsdien niet genomen.

Wanneer rook gezondheidsklachten oplevert, kan de GGD worden ingeschakeld. De meeste mensen die overlast ondervinden, roepen echter de hulp van de gemeente in. Die kan controleren of het gebruik van de open haard of kachel voldoet aan de voorwaarden in artikel 7.22 van het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin staat dat de gemeente kan optreden wanneer op hinderlijke wijze rook, stank of roet wordt verspreid.

Lukt het op deze manieren niet om rookoverlast door de buren te beteugelen, dan rest een gang naar de rechter. Die kan het stookgedrag toetsen aan artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek, dat verbiedt om op onrechtmatige wijze hinder toe te brengen (wat ook rumoer kan zijn).

BBQ en vuurkorf

Al het bovenstaande geldt overigens ook voor barbecues en vuurkorven in tuinen. Daar gelden duidelijke regels voor: zo is het verbranden van snoeihout verboden. Is er overlast en komt u er met de veroorzaker niet uit, dan raadt de gemeente aan contact op te nemen met de politie.

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden.

Houtrook

13 maart 2017
 

In het kort

Informatie over de gevolgen van houtrook voor de gezondheid

 

Op deze pagina- Houtrook

 
 

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden. Zeker in een dichtbevolkt gebied als Amsterdam levert houtrook veel overlast en gezondheidsklachten op bij omwonenden. Hout stoken is niet duurzaam. Ook barbecues, terraskachels en vuurkorven kunnen ernstige overlast veroorzaken.

Houtrook

Een houtkachel of open haard wordt gebruikt voor verwarming en sfeer in huis. Helaas verspreidt een houtkachel of open haard veel meer vervuiling dan andere soorten verwarming. In huis komen door het stoken schadelijke stoffen in de lucht. Dat is ook het geval als er binnen geen rook waar te nemen is. Buitenshuis kan rook lang blijven hangen, vooral bij windstil en mistig weer. Houtrook kan blijven hangen in een gebied met een straal van ongeveer 400 meter rond de schoorsteen. De rook kan zorgen voor overlast. Mensen realiseren zich niet altijd dat alle rook - en dus ook houtrook - ongezond is.

Houtkachels veroorzaken een aanzienlijk gedeelte van de hoeveelheid fijn stof in de lucht. In het stookseizoen kan dat in wijken met veel houtkachels behoorlijk oplopen. Plaatselijk zijn er grote verschillen, variërend van enkele procenten tot (veel) meer dan de helft van de hoeveelheid fijn stof bij een woning. Concentraties zijn afhankelijk van het weer, stookgedrag, hoeveelheid kachels in de buurt en de afstand tot een schoorsteen. Wanneer houtrook tegen een gevel van een buurwoning terecht komt, slaat de rook gemakkelijk naar binnen. De concentraties kunnen dan erg hoog zijn: een ongezonde situatie.

Kies geen houtkachel als duurzame oplossing, maar kies voor schone energie zonder vervuilende uitstoot. Verbranden van hout is niet CO2 neutraal blijkt uit documentatie van de KNAW. De rest van de uitstoot van houtvuren wordt in deze discussie niet benoemd, maar draagt extra bij aan de vervuiling van het milieu. Daarom is houtverbranding niet duurzaam.

Gezondheidseffecten van houtrook

Schone rook bestaat niet, ook niet bij goede verbranding in een gecertificeerde kachel. Houtrook bevat vele ongezonde stoffen, waaronder fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s). Uit onderzoek blijkt dat houtrook dezelfde negatieve effecten heeft als uitlaatgassen van verkeer, en meer stoffen bevat die schadelijk zijn voor DNA. Houtrook bevat kankerverwekkende stoffen.

Houtrook draagt bij aan de luchtverontreiniging, zowel lokaal als regionaal. Het veroorzaakt overlast in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslagHoutrook is een van de belangrijkste bronnen van geurhinder. Tien procent van de Nederlandse bevolking meldt ernstige hinder van houtrook, 50% heeft in mindere mate hinder. Blootstelling aan rook kan leiden tot stress en gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, irritatie van ogen en keel en vermoeidheid. Ook kunnen luchtwegklachten ontstaan, zoals benauwdheid en hoesten.

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen behoren tot de gevoeligste groepen. Zij kunnen meer en eerder gezondheidsklachten ontwikkelen door blootstelling aan houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. Deze gezondheidseffecten zijn niet specifiek voor houtrook en worden ook gevonden bij blootstelling aan bijvoorbeeld luchtverontreiniging door verkeer.

Houtrookoverlast levert vaak ventilatieproblemen op. Om rook buiten te houden, sluit men ramen en ventilatieroosters. Elke dag, 24 uur per dag ventileren is belangrijk voor een gezonde woning. Te weinig ventilatie kan schimmel in huis veroorzaken. De kans op luchtwegklachten bij bewoners blijkt dan twee keer zo groot te zijn.

Vanuit gezondheidskundig oogpunt moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk beperkt worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Wat kan ik doen bij overlast?

Heeft u last van het houtvuur van uw buren, ga hierover dan eerst in gesprek. Eventueel kan hierbij buurtbemiddeling ingeschakeld worden. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling.

Hinder door houtrook wordt erger door slecht stookgedrag. Voor tips over schoner stoken, zie informatie van het RIVM. Misschien staan uw buren open voor deze tips.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klachten melden bij de gemeente. De gemeente kan toetsen of de situatie voldoet aan de regelgeving. Als de veroorzaker in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder aanspreken op overlast.

Wat kan de GGD voor u doen?

De GGD geeft informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook kunnen we voorlichting geven over hoe mensen zo kunnen stoken dat er zo min mogelijk overlast en gezondheidseffecten ontstaan. De GGD kan met u meedenken over een mogelijke aanpak van het probleem, maar kan weinig doen tegen het gebruik van houtkachels. We kunnen geen maatregelen afdwingen richting stoker(s) of gemeente. De GGD doet geen luchtmetingen bij gevallen van houtrookoverlast. Er zijn wel adviesbureaus die metingen kunnen uitvoeren, maar op dit moment zijn luchtmetingen nog niet geschikt voor het bepalen van hinder door houtrook. Hiervoor is eerst meer onderzoek en andere regelgeving nodig.

De GGD’en in Nederland zijn zich bewust van het probleem van houtrookoverlast en de gezondheidseffecten die dat kan opleveren. Op verschillende manieren wordt dit onder de aandacht gebracht.

Hoe voorkom je bij zelf hout stoken overlast voor anderen?

Geen enkele manier van hout stoken sluit overlast volledig uit. Er zal altijd rook geproduceerd worden, die hinder kan opleveren. Wel zijn er 10 stooktips beschikbaar op rivmtoolkit.nl/Houtrook_en_gezondheid

Stook zo min mogelijk, informeer eventuele buren wanneer u gaat stoken als u weet dat zij er last van hebben. Neem geen houtkachel als hoofdverwarming. Neem geen houtkachel in een nieuwbouwwijk. Vaak zijn nabijgelegen woningen aangewezen op mechanische ventilatiesystemen. Deze kunnen niet altijd uitgezet worden. De hinder kan dan fors toenemen door het actief aanzuigen van rookgassen. Plaats geen schoorsteen op een lager gelegen deel van uw woning, als er hogere woningen omheen staan. De rook wordt dan niet goed afgevoerd.

Via de  website van het platform houtrook en gezondheid vindt u informatie over stappen, die u kunt ondernemen om overlast te voorkomen (Toolkit Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?).

De rook kan ook bij uzelf ongemerkte gezondheidsschade toebrengen.

BRON

http://www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/milieu-huis/houtkachels-open/

Fijnstof is goed, mits het maar gezellig is.

Heel verstandig je beschermen tegen fijnstof, maar fijnstof uit houtrook genieten wij dagelijks van.

Hoe kan het nou dat ik later kans heb op een longziekte, hartfalen of een beroerte?????????????

Houtkachel extreme vervuiler. Regenkappen zijn verkeerd. Heel NL heeft dus een verkeerde rookkanaal.

Fijnstof waardes extreem hoog, maar Frans de Bree (BUREAU BLAUW) vertelt… Als het “jaargemiddelde” maar niet hoger is. Dus gedupeerden mogen uitgerookt worden. Bureau Blauw gaat echt niet het hele jaar meten.
Regels kloppen voor geen meter dat blijkt wel uit deze video.
Ook zijn alle stook installaties met regenkap verkeerd.

Alles in de OPEN HAARD deel 10932929938

Milieudefensie en houtstook

https://milieudefensie.nl/publicaties/beleid/milieudefensie-en-houtstook

Milieudefensie en houtstook

Milieudefensie en houtstook

Op de ALV van juni 2017 is er een motie aangenomen over het onderwerp houtstook. Het bestuur zal zich op de motie beraden en hier op terugkomen in de ALV van december 2017.

Houtrook is op sommige plekken een substantiële bron van luchtvervuiling en kan de gezondheid schaden. De rechtszaak die Milieudefensie voert op het gebied van luchtvervuiling kan – bij een positieve uitkomst – aanknopingspunten bieden (voor andere partijen of burgers) om meer maatregelen te eisen om houtrook aan te pakken. Zowel vanuit klimaat als vanuit gezondheidsperspectief moet het stoken van hout schoner en minder gebeuren.

In onze campagne voor een gasvrije gebouwde omgeving geven wij de voorkeur aan duurzame verwarming op basis van elektriciteit, aardwarmte of restwarmte. Houtstook, of het grootschalig stimuleren van pelletkachels, als methode om van het gas af te komen wijzen wij af. Zeker in stedelijke gebieden waar mensen dicht op elkaar wonen, is houtstook ook via pelletkachels niet aan te raden.

In december komt het bestuur specifiek terug op de motie over houtstook.

Houtrook doodt meer mensen dan AIDS, Tuberculose en malaria samen.

 

BRON W.H.O.

Gezelligggggggggggggg houtrook, als me ei maar geen gif bevat…

Ja, als je in de rook zit word je ziek.
Net als de rook van de buurman zijn houtkachel.
Alleen duurt dat ff wat langer voordat je bij de dokter terechtkomt.