Archief categorieën: CO2 +

Utrecht wil strengere regels voor houtkachels……

De stad Utrecht wil het stoken van houtkachels aan banden leggen. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk wil Utrechters beter kunnen beschermen tegen overmatige roetuitstoot door de houtkachel van hun buren.

Ivar Penris 05-01-18, 17:15 Laatste update: 17:37
28
De wethouder wil daarom strengere regels opleggen voor houtkachels in nieuwbouwhuizen. Daarnaast hoopt Van Hooijdonk dat er een wet komt waarmee ze de uitstoot van bestaande houtkachels kan verminderen als het nodig is.

Net zoals bij bedrijven waar de vergunning kan worden ingetrokken als het de regels overtreedt, wil Van Hooijdonk ook in kunnen grijpen als burgers hun buren ‘bestoken’ met teveel roet uit hun houtkachel. Dat kan op dit moment niet. Daarvoor moet de wet worden aangepast.

Utrecht heeft zich daarom geschaard achter een plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een wet in te richten waarmee dat wel kan. ,,We hebben ‘een haakje’ nodig om mensen te beschermen tegen deze uitstoot. Dat hebben we nu nog niet.’’

Luchtkwaliteit
Deze week verscheen een hele reeks rapporten over de luchtkwaliteit in Utrecht. Nadat vijf jaar lang (2010-2015) de hoeveelheid stikstofdioxide langzaam verbeterde, stagneerde die afname de laatste twee jaar. Criticasters die al langer tegen de Utrechtse milieuzone zijn, die sinds 2015 vieze diesels uit de stad weert, grijpen de cijfers aan om te zeggen dat de milieuzone blijkbaar niet werk.

Van Hooijdonk spreekt dat tegen. ,,Deze maatregel is niet genomen om stikstofdioxide uit de lucht te halen. De milieuzone heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid roet met dertig procent is afgenomen. Dat is gigantisch veel.’’

De milieuzone is wat Van Hooijdonk betreft slechts één van de vele maatregelen die er moeten komen om de luchtkwaliteit te verbeteren en ook de stikstofreductie weer op gang te brengen. ,,Er is niet één methode om dit probleem aan te pakken.’’

Grootste bron
Wegverkeer is en blijft de grootste bron van vervuiling en daarom heeft de stad zich enkele doelen gesteld voor de komende jaren. De bevoorrading van winkels en bedrijven in de stad mag vanaf 2025 alleen nog maar met voertuigen gedaan worden die geen schadelijke uitstoot meer hebben. Het busvervoer moet in 2028 energieneutraal zijn en in 2030 mogen er alleen auto’s de stad in met ‘zero emmision’ (nul uitstoot).

Daarnaast is de gemeente erg afhankelijk van landelijke maatregelen, want ongeveer de helft van de vuile lucht komt van verkeer buiten de stad.

Als die doelen van Utrecht gehaald worden en de houtstook wordt verder niet aan banden gelegd, dan neemt de milieubelasting van de houtkachels naar verhouding alleen maar toe. Bovendien kost het aan banden leggen of verbieden van houtkachels niets. ,,Verbieden is nu nog zeker geen optie’’, zegt Van Hooijdonk. ,,Maar het is wel belangrijk om duidelijk te maken wat minder stoken voor het milieu oplevert.’’

Nieuwe coalitie zet met kampioen vervuiler hout de CO2-kraan wijd open

Opinie | Leffert Oldenkamp is adviseur bosbeheer

BRON
De formatiepartijen willen uitstoot van koolstofdioxide terugdringen, maar zij blijven met subsidies voor duurzame energie het verbranden van houtbrokjes stimuleren. Daarmee wordt twee tot drie keer zoveel emissie bereikt dan met aardgas.


Uit handboeken vallen de lijstjes met verschillende fossiele brandstoffen te halen, met de uitstoot in kilogram koolstofdioxide per opgewekt kilowattuur (kWh). Kampioen vervuiler is hout, dat in de reeks past omdat de bruikbare brandstoffen – gas, steenkool, dieselolie, plantenresten, hout – allemaal oorspronkelijk uit planten of dieren afkomstig zijn.
Dat de uitstoot zo verschillend is, komt omdat bij de vorming van fossiele brandstoffen al omzettingen hebben plaatsgevonden waarbij koolstof verloren is gegaan. Bij verbranding van de — fossiele — resten is er dan minder uitstoot per opgewekt kWh. Alleen bij hout, oliehoudende zaden, et cetera is er nog geen koolstof ontsnapt en gaat de volle mep koolstof de lucht in.
Het is daarom een fabeltje dat met biodiesel of met zogenaamde ‘biofuels’ een gunstiger resultaat kan worden bereikt.
Als er minder uitstoot wordt geëist, is het zaak eerst hout te verbannen en dan steenkool. Als er onvoldoende werkelijk hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, en aardwarmte beschikbaar komen, en de kans daarop is behoorlijk groot, dan kun je het beste nog een tijdje met aardgas doorgaan. De nieuwe regering wil het omgekeerde.

Protest milieuorganisaties
Nieuwe regering moet subsidies voor het opstoken van bossen laten gebruiken om bossen aan te leggen
Op dit moment bestaat 60% van wat ooit als hernieuwbare energie werd gedefinieerd uit biomassa. Dat wordt nog erger en gaat ten koste van bossen. Want om een klein deel van onze energiebehoefte uit biomassa te halen, is een landoppervlakte nodig die aanzienlijk groter is dan ons huidige bosareaal. Weg bos. In het buitenland zijn er vergelijkbare ontwikkelingen.

Onze bossen kunnen bovendien geen extra koolstofdioxide meer opnemen, omdat er te weinig aanwas van hout is. Allereerst wordt dit veroorzaakt door de structurele afname van het bosareaal en bovendien doordat de bomen, die nog in het overgebleven bos staan, over het algemeen tot slechtere groeiers behoren.
Biomassa is dus geen hernieuwbare brandstof. Onder ideale omstandigheden — veel meer bos met beter groeiende bomen en betere verzorging — zou bos wel wat kunnen betekenen voor het vasthouden van extra CO2. Maar dan moet wel eerst het gehalte in de atmosfeer tot normale waarden teruggebracht worden. Want nu krijgen bomen volop CO2 uit veel bronnen en benutten zij niet de koolstof die nog extra wordt uitgestoten.
In het FD van 12 oktober worden in het artikel ‘Alom verbazing over plannen voor opslag van CO2’ de plannen voor koolstofdioxideopslag besproken. Eerder is in diverse artikelen in deze krant al aan de orde geweest dat deze opslag geen haalbare zaak is. Aan de bron moet de uitstoot ingeperkt worden. Maar in het artikel van 12 oktober stelt André Faaij, hoogleraar Energie Systeem Analyse aan de Universiteit Groningen, dat met duurzame biomassa geen netto uitstoot zal optreden.
Dat lijkt me een ernstige vergissing. Immers of nu houtbrokjes uit ‘duurzaam’ beheerde bossen afkomstig zijn of uit ‘niet duurzaam’ beheerde, de uitstoot blijft even hoog per opgewekte eenheid elektriciteit.
Faaij is waarschijnlijk op het verkeerde been gezet door de toetsingscriteria van de Nederlandse overheid. Die veronderstellen dat — duurzame — FSC- of PEFC-gecertificeerde bossen zoveel aanwas vertonen dat de overtollige CO2 weer wordt vastgehouden. Het tegendeel is het geval. Juist gecertificeerde bossen laten verminderde groei zien, omdat productie van hout achtergesteld wordt ten opzichte van biodiversiteit.
Met meer biodiversiteit en minder goede groeiers in een bos is het aandeel weefsels dat in korte tijd koolstofdioxide van nature weer in de atmosfeer terugbrengt aanzienlijk toegenomen. Dat is dus juist het omgekeerde van wat we willen bereiken. Alleen in hout met een duurzame bestemming is sprake van opslag van koolstof. Andere weefsels verteren vroeg of laat en dan gaat koolstof vanzelf weer de lucht in.
Deze maand protesteren milieuorganisaties tegen het verstoken van biomassa. Hopelijk helpt dat protest om de nieuwe regering de subsidies voor het opstoken van bossen te laten gebruiken om bossen aan te leggen.

Uitstoot houtkachels schadelijker dan dieselauto’s

BRON

De rook van houtkachels is een groeiend probleem.

Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast toe. De rook is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn allen zo vies vinden. Dat stelt de Werkgroep Houtstook-vrij in een brief aan minister Henk Kamp. We citeren uit de brief:

Houtstook is een groot en nog steeds snel groeiend probleem

Meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een open haard of houtkachel, meer dan 30 % van de Nederlanders heeft last van houtrook van de buren en in 272 gemeenten kwamen de afgelopen twee jaar ruim 3000 meldingen binnen van houtrookoverlast, het topje van de ijsberg. De fijnstofemissie door houtstook is de fijnstofemissie van het verkeer al voorbij. Ter vergelijking: 2 uur de open haard of vier uur de houtkachel laten branden, zorgt voor evenveel fijnstof als een auto die van Brussel naar Wenen rijdt (ca. 1100 km).

 

Houtstook is zéér slecht voor de gezondheid

Volgens nieuw onderzoek is fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. En houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid). Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmonoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting.

 

Houtstook is niet duurzaam en brengt het klimaat grote schade toe

Bij de verbranding van hout ligt de uitstoot van CO2 per GJ bijna twee keer hoger dan de CO2-uitstoot die bij de verbranding van Gronings aardgas vrijkomt. Bomen hebben zoveel veel meer tijd nodig om te groeien, dan dat het duurt om ze op te stoken. De opname van koolstof uit CO2 gaat heel langzaam, terwijl bij houtstook een aanzienlijke hoeveelheid koolstof direct in de lucht komt als CO2. Roetdeeltjes komen zelfs op de Noordpool terecht en zorgen daar voor extra absorptie van zonlicht.

Het is dan ook niet houdbaar om subsidie te blijven geven op pelletkachels en biomassaketels

Laat staan dat ook houtkachels opgenomen zouden worden in de ISDE-subsidie, zoals medewerkers van uw ministerie aan het voorbereiden zijn met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de kachel-branche in het kader van de Green Deal. In 2017 is al voor ruim 11.000 pelletkachels en bijna 2000 biomassaketels subsidie verleend. Zeker in woongebieden bestaan vele ‘hotspots’ met hoge concentraties schadelijke stoffen.

Overwegende dat de Staat een onderzoekplicht , een waarschuwingsplicht en een zorgplicht heeft, dat houtstook zeer schadelijk is voor de volksgezondheid en niet duurzaam is, vragen wij u om uw beleid aan te (laten) passen door:

 • Biomassa(bij)stook uit het Energieakkoord en de Green Deal te halen als duurzame alternatieven voor energieomzetting of ruimteverwarming;
 • Hieruit volgend het per direct afschaffen van de ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels en de SDE+-subsidie op biomassa(bij)stook;
 • De Green Deal, ‘Een volledig duurzame energievoorziening in 2050’ , niet te laten misbruiken door de kachelbranche om naast pelletkachels ook – vernieuwde – houtkachels te promoten en/of te subsidiëren (zie onder maatregel 2 uit de bijlage);
 • Het uitdragen van de gevaren van biomassa-stook en het nemen van maatregelen ter bevordering van hergebruik van biomassa teneinde verbranding van biomassa te stoppen;
 • Deze uitgangspunten mee te nemen in bestaande en nog te sluiten (handels)verdragen.

Bovengenoemde maatregelen en de overige in de bijlage genoemde maatregelen dragen substantieel bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en hebben daardoor een positief effect op de volksgezondheid, het milieu en het klimaat.

Houtrook doodt meer mensen dan AIDS, Tuberculose en malaria samen.

 

BRON W.H.O.

Haarden verkopers denken niet verder dan hun neus… (want die zit toch dicht)

Geachte heer *******,

Hierdoor bericht ik u dat Pietro e Calore op de non-compliant lijst is geplaatst, nu geen gehoor is gegeven aan ons verzoek om het complianceformulier in dossier 2016/00975 te ondertekenen. Ook is hiervan melding gedaan aan de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

De link van de melding op de non-compliant lijst op onze website treft u hieronder aan.

 

https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=92&hID=3

 

Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Compliance

Secretariaat Stichting Reclame Code

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 13 van De Bevelander van 7 december 2016. Daarin staat onder het kopje:

“ONDERNEMERSNIEUWS

Duurzame verwarming van uw volledige woning”:

“HEINKENSZAND – Op de gevel van Pietro e Calore in Heinkenszand prijken de woorden ‘Haarden en Pelletkachels’. Maar vergis je niet, dit bedrijf levert meer dan alleen een sfeervolle warmtebron voor in uw huiskamer.

Pietro e Calore is gericht op duurzame verwarming van uw volledige woning. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij. Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas. Bovendien is het verwarmen van uw woning door middel van pellets gebruiksvriendeijker dan u wellicht denkt. De temperatuur wordt automatisch geregeld met behulp van een thermostaat en dankzij een ruim reservoir hoeft u slechts af en toe bij te vullen.

Een ander duurzaam alternatief is een hout cv-toestel. Ook dit toestel is in staat om de volledige woning te verwarmen en werkt door middel van verbranding van hout. De ketels kunnen uitstekend gecombineerd worden met zonnecollectoren. Zowel voor de aanschaf als installatie van dit complete systeem kunt u terecht bij Pietro e Calore.

Neem voor meer informatie contact op via info@pietrocalore.nl, 0113 – 54 89 82 of kom langs in de showroom aan de Schouwersweg in Heinkenszand”.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal (…)”.

De verbranding is niet CO2 neutraal.

2. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij (…)”.

Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen.

3. Gesteld wordt:

“Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas”.

De mededeling dat de pelletkachel een uitstekend alternatief voor gas is, is onjuist.

4. In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

Houtstoken is niet duurzaam.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De in de bestreden uiting bedoelde pelletkachels zijn wel CO2-neutraal en de brandstof valt onder de duurzame energie bronnen. De pelletkachels branden bijzonder schoon en men ziet deze kachels niet roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is.

De overheid geeft de komende 4 jaar subsidie op pelletkachels en biomassaketels, omdat zij deze kachels schaart onder “duurzame energie”. Ook de overheid gebruikt de term duurzame energie veelvuldig. Adverteerder verwijst in dit verband naar:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”.

Op deze site staat, zo begrijpt de Commissie het verweer:

“Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• bestemd is voor de productie van warmte;

• automatisch wordt gestookt op houtpellets;

• een gesloten voorkant heeft;

• voldoet aan de norm EN 14785;

• een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;

• voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindigen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx,  van Verordening (EU) 2015/1185).

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• is bestemd voor de opwekking van warmte

• voldoet aan de norm NEN-EN 303-5

• een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW

• een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen

• een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die /en hoogste 38 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.

In het verweer staat vervolgens:

“Duurzame energie: Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Hierdoor kan de energie niet op raken. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne-energie en biomassa.

CO2-neutraal: Wat betekent CO2-neutraal voor het stoken van hout:

Bomen nemen gedurende hun groei CO2 op uit de lucht. Zodra bomen afsterven en wegrotten in het bos komt deze opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij in de lucht. Dit gebeurt ook bij verbranding van hout en houtpellets. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding is evenveel als bij het wegrotten in het bos. De vrijgekomen CO2 wordt vervolgens weer door andere bomen opgenomen . Deze kringloop herhaalt zich continu. Er komt dus geen extra CO2 vrij. In het kort uitgelegd is dit CO2 neutraal”.
Adverteerder zou, zo stelt hij, tegen klager willen zeggen:

“Wees blij met de opkomst van de pelletkachels, want vele mensen die nu een gewone openhaard of houtkachel stoken, stappen steeds vaker over op duurzame pelletkachels welke rendementen behalen van meer dan 90% en voldoen aan strenge emissiewaarden.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

Ter toelichting op de zinsnede “De verbranding is CO2 neutraal” is bij verweer meegedeeld dat dit betekent dat de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding evenveel is als de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij het wegrotten van bomen in het bos, dat de vrijgekomen CO2 vervolgens door andere bomen wordt opgenomen, dat deze kringloop zich continu herhaalt en dat er dus geen extra CO2 vrij komt.

Dat er geen extra CO2 vrij komt, rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie nog niet de absolute milieuclaim “CO2-neutrale verbranding”. Wat dit betreft acht de Commissie de uiting, die moet worden aangemerkt als een milieuclaim, in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieureclamecode (MRC).

Ad 2.

Klager heeft de juistheid van de mededeling “er komt geen rook bij vrij” gemotiveerd bestreden; hij heeft gesteld: “Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen”. Het lag derhalve op de weg van adverteerder om de juistheid van voornoemde mededeling aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan; hij heeft volstaan met de mededeling dat men deze kachels niet “ziet” roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is. Ook wat dit betreft acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Ad 3.

Op dit onderdeel van de klacht, waarin klager de juistheid heeft bestreden van de mededeling dat een pelletketel een uitstekend alternatief is voor gas, heeft adverteerder niet gereageerd. Nu adverteerder de juistheid van de bewuste mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt, is de Commissie van oordeel dat de uiting op dit punt gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ad 4.

In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

De Commissie overweegt dat “duurzaam” geen vastomlijnde betekenis heeft. Verder wordt in de uiting niet duidelijk toegelicht wat adverteerder met dit begrip bedoelt. De verwijzing in het verweer naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”, welke site kennelijk informatie bevat over voorwaarden voor subsidie op pelletkachels en biomassaketels, en de in het verweer opgenomen toelichting op het begrip “Duurzame energie”, geven evenmin voldoende aanknopingspunt voor de conclusie dat de mededeling “Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel” juist is. Gelet hierop acht de Commissie de uiting onduidelijk over de milieuvoordelen van een hout cv toestel en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1, 2 en 4 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Gelet op het oordeel onder Ad 3 acht zij de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Fijnstof van kippen nee, maar dit is helemaal oKee ????

“We gaan mensen een vreugdevuur geven. En een goeie!”

WORMERVEER Aan een jarenlange traditie komt een einde. Voor het laatst is er vrijdagavond een luilakvuur aan het Noordeinde.

Een metershoge bult vol hout prijkt aan de rand van de Zaan. Busjes van bouwbedrijven rijden af en aan om hun sloophout en pallets op de stapel te gooien. Het moet de grootste stapel ooit worden. En dat lijkt aardig te gaan lukken.

Buurtbewoners Gerrit van der Wal en Kees Blonk organiseerden zeventien jaar lang een vuur voor de jongeren in de buurt. Het begon met een klein kampvuur. Maar ieder jaar werd de stapel groter. Gerrit: “Eén van de doelen is, om de jeugd van de straat af te houden met luilak ‘s nachts. Zodat mensen de dag erop rustig in hun auto kunnen stappen met alle spiegels nog erop en eraan.”

Op de locatie aan het Noordeinde gaat volgend jaar gebouwd worden. Een andere plek voor het luilakvuur is er nog niet. Gerrit slaakt een diepe zucht. “Niet leuk, maar het is niet anders.”

Het laatste luilakvuur wordt vrijdag om 22.30 uur aangestoken aan het Noordeinde in Wormerveer.

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Er zijn inwoners die houtrook als overlast ervaren, vooral burgers met een luchtwegaandoening,  maar ook geur of van roetneerslag leidt tot last. Handhaven is nu lastig voor gemeenten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid en krijgen gemeenten lokale afwegingsruimte via het omgevingsplan.

Handhaving lastig

Als gemeenten willen handhaven op  overlast door houtrook is dit nu lastig omdat  onduidelijk is wanneer het schadelijk is voor de volksgezondheid en wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien constateren we dat gemeenten nu onvoldoende juridische mogelijkheden hebben om hierop te kunnen handhaven.

Overleg met ministerie

De VNG heeft op 15 december in het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepleit voor:

 • EU-bronmaatregelen voor  houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties
 • de ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, als basis voor gemeenten zodat zij dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan
 • ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen
 • gezondheidsonderzoek

Het ministerie heeft toegezegd dat er een adviesaanvraag komt aan het Platform Houtrook. Het platform onderzoekt de problematiek en brengt de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Over de uitkomsten gaan we dit voorjaar in gesprek met het ministerie.

Voorlichting

Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast, en dit kan nu al worden ingezet. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Met informatie over schoon stoken op de website worden inwoners bewust gemaakt van het belang van schoon stoken, het tijdig laten vegen van het rookkanaal en de invloed van weersomstandigheden op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Meer informatie

Ongemakkelijke waarheid over uw houtkachel: Slecht voor milieu en uw GEZONDHEID!!

BRON MailOnline

Inconvenient truth about your wood-burning stove: They can be bad for the environment AND your health

 • More than million homes now have one with thousands installed each year
 • Their increasing use has shifted the way electricity is being generated 
 • But now experts are concerned stoves are bad for environment and health 

Wintry nights are drawing in and across suburbia the middle classes are enjoying a cosy evening ritual. They’re throwing another log in the wood-burner and sitting back to bask in the glow of a real fire — and of their own good fortune.

Not since the Aga has there been a more must-have status symbol for aspirational families. More than a million homes now have one, with 175,000 new ones being installed every year.

The rise of the trendy domestic stove, used to heat a room or an entire house, has coincided with a revolutionary shift in the way electricity is being generated in Britain, from coal to wood — and has led to us burning the most wood since the Industrial Revolution.

Health risk: Basking in an innocent home comfort, or adding to a dangerous environmental pollution?

Health risk: Basking in an innocent home comfort, or adding to a dangerous environmental pollution?

Costing anything up to £6,000 to buy and install, wood-burning stoves and boilers have joined Apple Mac computers, Smeg fridges, Nespresso coffee machines and Dyson vacuum cleaners as a badge of honour among the successful and the environmentally conscious.

There are even government subsidies designed to tempt householders away from ‘dirty’ carbon fuels to heat their homes and on to ‘clean’ logs and wood pellets.

But the cold truth is that — at odds with its perceived green credentials — the wood-burning craze is posing a real danger to the environment, and to our health.

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia.

Exacerbating the problem is the seemingly innocent habit people have of throwing open the doors of the stove to recreate the effects of an open fire or to warm up a room more quickly — thereby flooding the air with a deadly cocktail of noxious gases and toxic wood smoke particles.

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles. Some of these blobs of soot, called PM2.5s, are 100 times smaller than the diameter of a human hair and can get deep into our lungs. They’re so tiny that experts think they may even be able to get through the lungs and into other organs.

Worryingly, domestic wood-burning is now the UK’s single largest source of PM2.5 emissions.

Smoke also contains harmful pollutants such as benzene, formaldehyde, acrolein, nitrogen oxides and a class of nasty chemicals called PAHs.

Plus, any burning of fuel produces carbon monoxide, the potentially deadly, colourless gas.

But are wood-burners really as bad as all that? Can something as ancient and natural as throwing a log on the embers on a winter’s night really be dragging us back to the bad old days of ‘pea soupers’ and respiratory disease?

Stoves add to an ever-thickening cloud of smog 

Apparently so. UK air quality is now so bad that many cities and towns routinely fail to meet international standards. This year, a study by the respected Royal College of Physicians warned that outdoor air pollution is contributing to 40,000 deaths a year.

More worrying still, researchers revealed that more than nine out of ten Britons live in areas with pollution levels above World Health Organisation air quality limits.

While much of this pollution comes from dirty diesel engines, which, ironically, were encouraged by successive governments as a greener alternative to petrol, around one-tenth of our air pollution is blamed on our renewed appetite for ‘real’ wood fires.

Part of the appeal lies in their supposed green credentials. Unlike coal fires, wood fuel is ‘carbon neutral’. That’s because trees absorb the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere as they grow. Burning wood simply releases this CO2 back into the air — meaning it makes little contribution to global warming.

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia

Air quality experts say the stoves contribute to an ever-thickening cloud of smog engulfing our towns and cities, which is increasing the risk of cancer, lung disease, heart attack, stroke and even dementia

Despite this, domestic stoves, logs and wood pellets don’t get any direct green subsidy from the Government. But other wood- burners do. Under one scheme, called the Renewable Heat Incentive, anyone fitting a wood-burning hot water boiler gets quarterly cash payments over seven years.

The scheme is designed to help people living in remote areas that are off the gas grid and who are having to rely on oil. Since 2009, around 12,000 homes have been given subsidies — typically between £2,000 and £3,500 over seven years — for biomass boilers.

Yet these are nothing compared with the £817 million given to energy companies switching from coal to wood to help meet emissions targets set in the 2008 Climate Change Act. Moreover, some environmentalists argue that the switch to wood-burning is entirely skewed — and that it doesn’t take into account the destruction of natural habitat caused when trees are felled.

Last year, it was revealed how some wood pellets destined for UK power stations are actually imported from the U.S. — giving them a black mark over the carbon footprint created by the airmiles spent transporting the product thousands of miles to Britain.

Yet advocates of wood-burners argue that when used properly — that is, with the door closed — they are cleaner and safer than conventional open fireplaces. Fumes are carried up the chimney, and there’s no chance of a log rolling out of the grate and on to a carpet, creating a potential fire hazard.

Even so, with all that smoke being emitted into the air, there is a serious cost to our health, says Dr Gary Fuller, an expert in air quality at King’s College London. He has gone as far as comparing the toxic, dirty air in today’s cities to that of the Fifties and Sixties, when open coal fires were often the only source of heat in most homes.

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles but is worse when you open the door to heat the room quicker

Wood smoke is a cocktail of gases and dangerous microscopic particles but is worse when you open the door to heat the room quicker

‘We know from those smogs that solid fuel burning causes urban air pollution problems,’ he says.

‘A return to wood-burning is being seen in cities throughout western Europe, while in London, wood-burning can be responsible for 10 per cent of air pollution in winter.

‘There is evidence that good wood-burning stoves produce less air pollution than open fires, because they burn wood more efficiently, but any home burning wood will be creating more air pollution than heating by gas, oil or electricity.

And if you don’t have a wood-burner yourself, well, you’re still not safe — not even with your doors and windows shut.

Much of the smoke and its component particles returns to ground level, where it seeps through gaps under doors and around windows to get back into our homes. In parts of America, indoor concentrations of fine particles from wood smoke can be 70 per cent of outdoor levels, even in homes that don’t have a wood fire. Dr Fuller has found similar results here.

There’s no question that modern wood-burning stoves are far less polluting in the home than traditional fires, producing 90 per cent less pollution and 14 per cent less carbon dioxide.

Even if you don’t have one, you’re not safe 

Meanwhile, the wood burning industry body, the Stove Industry Alliance, insists new European regulations are making stoves even more efficient and clean. Its spokesman was insistent the real benefits came from using them as intended — i.e. with the door firmly shut.

‘The door should only be opened for refuelling,’ he said. ‘Independent tests have shown that emissions introduced into the room during refuelling are low.’

Studies are now under way in New Zealand to look at the health risks from stoves in real homes rather than laboratories.

Risk of fire is another concern. Wood-burning stoves should be safer than an open fire because the flames and spitting logs are behind glass. But installing wood-burning stoves in homes, and particularly ones with thatched roofs, can send insurance bills soaring.

So how can you reduce the pollution from a wood-burning stove both inside and outside your home? Scientists in New Zealand have shown that smoke emissions from a wood fire very much depend on how the fire is lit and refuelled, and the quality of the wood.

Fires are most polluting in their first hour of use because the fuel is not burning efficiently. There are also bursts of pollution when doors are opened and the stoves reloaded.

Older stoves are likely to be more polluting — and potentially more leaky — than newer models. And dirty stoves will be less efficient than clean ones. Using well seasoned, properly dried wood cuts down on smoke. Owners should avoid overloading their stoves and robbing the fire of air.

There’s an irony to all this, of course. Just as the drive towards dirty diesel in the name of battling climate change turns out to have been an environmental disaster for air quality, so does the move towards wood burning.

And it seems that only time will tell exactly how serious a toll it takes on our health. 

Bomen als brandstof gebruiken leidt tot hogere CO2 uitstoot dan kolencentrales…..

Bomen als brandstof gebruiken leidt tot hogere CO2 uitstoot dan kolencentrales…..

Velen denken dat het verkeer de grootste vervuiler is………

Woodheater-Car Comparison

BRON http://woodsmoke.3sc.net/woodheater-car-comparison

Many people think that cars are the worst pollutants.  Sydney has lots of cars but few woodheaters, so we’d expect all the passenger cars in Sydney to produce more total pollution than the small number of woodheaters.  PM2.5 are now considered the most health-hazardous air pollutant, responsible for about 10 to 20 times as many premature deaths as the next worst pollutant, ozone.

New diesel cars must satisfy strict Euro 5/6 pollution standards, which require a new car, 4WD or SUV travelling 20,000 km to year to emit less than 0.1 kg of PM2.5.  In contrast, the NSW EPA estimates that a new wood heater will emit 9.8 kg of health-hazardous PM.25 per year.  Thus a brand new AS4013 heater emits as many PM2.5 in 10 hours as a new car does in an entire year and a heater burning 2 tonnes of firewood will emit 19.6 kg of PM2.5, as much as 196 diesels and 1000 petrol cars!

 

A total of 5457 tonnes of PM2.5 per year in Sydney are emitted by Sydney’s woodheaters, compared to a total of 135 tonnes from the exhausts of all petrol vehicles, 813 from diesel vehicle exhausts and 597 tons from road, brake and tyre wear.  This means that the average woodheater more PM2.5 pollution than several hundred passenger cars.
Sydney has lots of cars. Armidale has lots of woodheaters.  The graph below compares monthly average PM2.5 nephelometer measurements, recorded by the NSW EPA in Armidale in 1996 and Sydney in 1999.  When woodheaters are not in use, Armidale has cleaner air.  But as soon as the woodheating season starts, Armidale’s pollution rises dramatically, with only a small rise in Sydney where only 4.3% of households use wood as the main form of heating.  This again shows that the average woodheater emits a lot more health-hazardous PM2.5 pollution than the average car and that the only way for Armidale to have wintertime air that is as clean and healthy as in Sydney is for residents to use non-polluting heating.

Prof John Todd’s article in “Clean Air and Environmental Quality” notes that there has been “only marginal improvement over the past 15 years” in woodheater emissions.  Emissions from new cars have also improved.  A new car driving 15,000 km per year emits about 150 g of PM2.5.  With average fuel consumption of 2 tonnes per year (Sydney) or 4 tonnes (Armidale), a new woodheater will emit 133 times (Sydney) or 267 times (Armidale) as much health-hazardous PM2.5 pollution as the average new car driving 15,000 km per year.

 

Woodheaters also emit more greenhouse gases than other forms of heating.  Many councils offer subsidies to replace woodheaters with non-polluting heating.  Woodheater owners who are concerned about their health or the environment should remember the advice of the NSW DECC “If you can see or smell smoke from your wood heater then you are causing a problem for yourself, your family and your neighbors and consider taking up this offer.

Proportion of PM2.5 emissions (the most health-hazardous air pollutant) emitted by residential wood heaters (purple line joining the triangles) in Sydney by month.  This graph from NSW EPA website, is from their emissions inventory which shows that more than half of all man-made PM2.5 emissions are from the small proportion of households using wood heaters.  ABS statistics show that only 5% of Sydney households use wood as the main form of heating.

Puget_Sound_chart_circles_small